Aktuality

STANOVENIE AT4 V ODPADOCH

4.2.2020

Biologická stabilita je dôležitý parameter pre charakterizáciu kompostovaných odpadov, kalov, sedimentov atď.

          Stabilizáciou ide o zníženie rozložiteľnosti biologických odpadov, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej aktivity za obdobie 4 dní (AT4) pod 10 mg O2/g sušiny odpadu. Takto stabilizovaný odpad už nie je považovaný za biologicky rozložiteľný odpad v zmysle Smernice EU 1999/31/EC "o skládkach odpadov".

 

Biologická stabilita určuje stupeň, do ktorého sa organické látky ľahko rozkladajú. Biologická stabilita upravovaných materiálov, nielen počas aeróbnej biologickej úpravy, ale aj v konečných produktoch, je dôležitá z hľadiska efektívnej kontroly procesu, efektívneho využívania produktu (v prípade kompostu zo separovane zbieraného bio-odpadu) alebo bezpečného skládkovania (v prípade upraveného zvyškového odpadu).

Na stanovenie biologickej stability odpadu sa používajú metódy založené na meraní biologickej aktivity.

Metóda pod názvom „AT4“ hodnotí spotrebu kyslíka sledovaného materiálu v priebehu štyroch dní. Dostatočne biologicky stabilný materiál má mať pokles respiračnej aktivity na 5 – 7 mg O2/g sušiny. Zároveň sú uplatňované aj ďalšie ukazovatele stabilizácie upraveného odpadu, a to produkcia plynov za 21 dní v anaeróbnych podmienkach (G21), limitovaná 20 l/kg suš. odpadu a obsah uhlíka vo vodnom výluhu odpadu (TOC), limitovaný v Rakúsku 250 mg/l.

 

Respiračné testy založené na spotrebe kyslíka sú buď „statické“ alebo „dynamické“. Spotreba kyslíka sa meria bez intenzívneho kontinuálneho prevzdušňovania (metóda statická) alebo s jeho pomocou (metóda dynamická).  Biologickú stabilitu je možné testovať všetkými respirometrickými metódami, dynamické metódy by sa mali uprednostňovať hlavne v prípadoch už upravovaného odpadu alebo „mladých“ (t.j. pomerne nestabilných) materiálov.

 

Či je odpad dostatočne stabilizovaný alebo nie, je okrem environmentálneho hľadiska dôležité aj s ohľadom na smernicu Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov. Tá ukladá členským štátom povinnosť znižovať množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov. Stabilizovaný biologicky rozložiteľný odpad už nepodlieha v telese skládky výraznej biologickej degradácii, čo znamená, že je považovaný za inertný. Môže sa teda skládkovať bez toho, aby to bolo v rozpore s touto smernicou.

Laboratória ALS Czech Republic, s.r.o.   používajú na stanovenie AT4  metódu, ktorá vychádza z Rakúskej normy ÖNORM S2027-4. Stanovenie sa uskutočňuje v odpadoch, kompostoch, zeminách a kaloch.  Ku stanoveniu sa používa coulometrický respiromat DIROXAM®.

Existujú dva princípy stanovenia respiračnej aktivity, a to buď podtlaková metóda, u ktorej sa stanovuje spotreba kyslíka meraním poklesu tlaku vzduchu v reakčnej nádobe, a metóda využívajúca respirometer, v ktorom sa priebežne elektrolyticky generuje spotrebované množstvo kyslíka.

DIROXAM® je respirometer na stanovenie respiračnej aktivity AT4. Metóda je založená na meraní množstva spotrebovaného kyslíka vzorky počas 4 dní v laboratoriu. Kyslík je spotrebovaný v dôsledku mikrobiálnej činnosti vzorky za súčasného uvoľňovania oxidu uhličitého. Spotreba kyslíka sa vyjadruje v mg/g sušiny vzorky.

V prípade otázok ohľadne stanovenia AT4 alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na tel. 421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com