Aktuality

Rozbory pesticídov - pyretroidov vo vodách

12.6.2017

Laboratória ALS už dlhodobo poskytujú jeden z najširších rozsahov rozborov pesticídov vo vodách. Pre všetky pesticídy platia limity stanovené Nariadením vlády 354/2006 Z.z. kedy limitná hodnota pre jednotlivé pesticídy je 0,1 µg/L a celková koncentrácia pesticidných látok nesmie prekročiť limitnú hodnotu 0,5 µg/L.

Pyretroidy – použitie a vlastnosti    

Medzi pesticídy patria taktiež organické insekticídy, ktorých veľkú skupinu tvoria pyretroidy, syntetické deriváty prírodných pyretrinov. Pyretroidy patria celosvetovo medzi najčastejšie používané insekticídy a to predovšetkým z dôvodu zákazu používania niektorých  organochlorových a organofosfátových pesticídov. Pyretroidy sú bežne používané v poľnohospodárstve, domácnostiach alebo v zdravotníckych zariadeniach. Sú účinné proti širokému spektru hmyzu a drobných škodcov, fotostabilné, rezistentné voči degradácií a vyzakujú dobrú insekticídnu aktivitu. Sú taktiež toxické i pre väčšinu užitočného hmyzu, predovšetkým pre včely.

Pyretroidy je možné nájsť v koncentračných hladinách od niekoľko nanogramov (ng/L) vo vzorkách vôd až po niekoľko mikrogramov v sedimentoch (µg/kg). Jedná sa hlavne o nepolárne látky, ich rozpustnoť vo vode je teda nízka. V prírodnom vodnom prostredí tak majú peretroidy tendenciu sa viazať na častice sedimentov a pôdy, ale bývajú detekované i v pitných, povrchových a podzemných vodách. Pyretroidy sa tak môžu, rovnako ako iné pesticídy dostať do vôd a tým ďalej do potravinového reťazca.

Poločas degradácie pyretroidov sa pohybuje v rozmedzí 3-96 dní za aerobných podmienok, 5 až 430 dní za anaerobných podmienok (Laskowski D.A., Rev. Environ. Contam. Toxicol., 174: 49-170).  Urobené toxikologické testy poukazujú na to, že pyretroidy patia do skupiny látok narušujúcich hormonálny systém – endokrinných disruptorov a môžu poškodzovať imunitný systém. Môžu predstavovať závažné nebezpečie pre ryby a ďalšie vodné živočíchy.

Rozbor pyretroidov v ALS            

Vzhľadom k všetkým uvedeným faktom je analýza a priebežný monitoring v poslednej dobe veľmi žiadaný.  V laboratóriach ALS bola pre stanovenie pyretroidov vo vode vyvinutá a optimalizovaná rýchla a spoľahlivá analytická metóda využívajúca moderné inštrumenty vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC–MS/MS).  Metóda je v súčasnej dobe validovaná pre 14 pyretroidov vo vzorkách pitných, povrchových a podzemných vôd. Metóda na stanovenie pyretroidov vo vzorkách vôd je plne validovaná a akreditovaná Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).

Vzhľadom k svojej nepolárnej povahe majú pyretroidy tendenciu sa viazať na použité vzorkovnice. V prípade pozitívných nálezov tak môže ľahko dochádzať k podhodnoteniu dát alebo falošne negatívným výsledkom. Overili sme, že pyretroidy majú silnu tendeniu sa viazať na plastové fľaše a plasové laboratórne nádoby – už za 1 deń skladovania dochádza k poklesu pyretroidov o 80%. Plast je teda pre transport/skladovanie vzoriek a ich analýzu nevhodný. Je nutné používať sklenené vzorkovnice, kde je pokles hladiny pyretroidov výrazne nižší.

Parameter

Medza stanoviteľnosti ((µg/l)

Parameter

Medza stanoviteľnosti (µg/l)

akrinatrin

0,01

deltametrin

0,01

allethrin

0,01

fenpropatrin

0,01

bifentrin

0,01

permetrin

0,01

beta-cyflutrin

0,01

fenotrin

0,01

lambda-cyhalotrin

0,01

tau-fluvalinát

0,01

cypermetrin

0,01

teflutrin

0,01

cyfenotrin

0,01

tetrametrin

0,01

Kód:                                                   W-PESLMS05

Vzorkovnica, množstvo vzorky:      tmavé sklo, 500 ml

Metóda:                                              US EPA 535, US EPA 1694 (LC/MS/MS)

Ak máte požiadavky na stanovenie pesticídov, konzultáciu v oblasti kvality vôd, či iných laboratórných analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. 0903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com