Aktuality

Rádiologia vo vodách - účasť na konferencii

22.6.2017

V Litomyšli sa v dňoch 3 a 4. mája 2017 konala odborná konferencia RADIOLOGICKÉ METÓDY v HYDROGEOLÓGII XVII. Predmetom záujmu boli hlavne metódy stanovenia rádioaktívných látok, rychlé stanovenia celkovek objemovej aktivity alfa a beta a spolupráca zložiek radiačnej monitorovacej siete. Na konferencii sa riešilo stanovenie rádioaktívnych látok v pitných, povrchových, minerálných, zrážkových a odpadných vodách, v riečnych dnových sedimentoch, plaveninách a biomase vodných rastlín a vodných organizmov a ďalej v  pevných odpadoch a výluhoch pevných odpadov. Účelom konferencie bolo taktiež koordinácia vývoja a normalizácia metód v spolupráci s hlavnými odbornými pracoviskami v ČR.  

radiologia alfa beta trícium urán izotopy

Naše laboratória ALS Czech Republic sú jedným z mála pracovísk, ktoré je poskytuje komplexné rádiologické rozbory prakticky vo všetkých typoch vzoriek. Okrem základných parametrov ako sú celková alfa a beta aktivita, objemová aktivita radónu 222 a trícia v pitných vodách, ponúkame však aj špecifické stanovenia rádionuklidov, ktoré sa môžu v pitných vodách nachádzať z hľadiska výpočtu indikatívnej dávky. Prakticky neexistuje parameter, ktorý by sme neboli schopní rutinne stanoviť.  Ide hlavne o tieto rozbory:

·         U resp. izotopy uránu U-238 a U-234

·         Izotopy rádia Ra-226 a Ra-228

·         K-40, Po-210 a Pb-210

·         Ďalej napríklad Pu-239/240, Ra-224, Th-228, Th-230, Th-232, Sr-90, C-14 a další.

Okrem stanovenia rádiologických ukazovateľov v pitných vodách stanovujeme rádiologiu taktiež v ostatných typoch vôd, v pevných vzorkách (sedimenty, plaveniny, odpady, zeminy, biomasa) i vo výluhoch.

 

Príspevky, ktoré kolegovia na konferencii predstavili sa týkali porovnania prístupu európskej a českej legislatívy k rádiologickým parametrom pitnej vody z hľadiska uránu a jeho izotopov. Tejto téme sa venovala prednáška „Porovnanie stanovenia uránu so stanovením izotopov uránu 238U a 234U vo vodách s ohľadom na novú európsku legislatívu a českú rádiologickú legislatívu pitných vôd“  V českej legislatíve sa príspevok uránu posudzuje tradične na základe hmotnostných koncentrácií uránu, čo nie je úplne najvhodnejšie, pretože v bežných vodách, hlavne podzemných, je nadbytok izotopu U-234 oproti izotopu U-238. V príspevku je táto skutočnosť rozobratá vrátane informácií o priemerných pomeroch izotopov uránu U-234/U-238 vo vodách, a je prakticky ukázané, aké veľké chyby môžu pri tomto prístupe nastať.

 

V prípade akýchkoľvek dotazov či požiadaviek na rádiologické, či iné analýzy, nás neváhajte kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com .