Aktuality

Rádioaktivita v stavebných materialoch

16.3.2021

Stavebné materiály nerastného pôvodu obsahujú vždy určité množstvo rádioaktívnych látok. Ide predovšetkým o draslík, urán, tórium a rádionuklidy, ktoré vznikajú ich rádioaktívnou premenou. Z nich je najvýznamnejší rádium (Ra-226). Jeho prítomnosť v stavebných materiáloch vedie k ožiareniu osoby v stavbách – buď vdychovaním produktov premeny radónu vytvoreného z rádia a uniknutého zo stavebného materiálu, alebo prenikavým žiarením gama vznikajúcim vo stavebnom materiály ako dôsledok rádioaktívnej premeny prítomných rádionuklidov.

V zákone o radiačnej ochrane sú povinnosti fyzickej osoby ako podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrobila stavebný materiál alebo ho doviezla z tretích krajín, zistiť pred prvým uvedením na trh a pri každej jeho zmene obsah prírodných rádionuklidov. Výsledky stanovenia ich obsahu v stavebnom materiáli má oznámiť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR do jedného mesiaca od ich získania.

Požiadavky na kvalitu stavebných materiálov z hľadiska obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli a referenčná úroveň efektívnej dávky pre stavebný materiál sú uvedené v zákone č. 87/2018 o radiačnej ochrane.

Ak dôjde k prekročeniu referenčnej úrovni podľa odseku 5 zákona č. 87/2018, stavebný materiál sa musí označiť ako stavebný materiál na výstavbu nebytových budov alebo budov určených na pobyt osôb kratší ako 100 hodín počas kalendárneho roka a pri uvedení na trh verejnosti poskytnúť informácie o výsledkoch opakovaného stanovenia rádiologických ukazovateľov.

Referenčnou úrovňou pre stavebný materiál je efektívna dávka reprezentatívnej osoby z vonkajšieho ožiarenia žiarením gama, okrem ožiarenia z prírodného pozadia, 1 mSv za kalendárny rok; uvedenej referenčnej úrovni zodpovedá index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu rovný jednej.

Index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu I je bezrozmerná veličina, ktorá je váhovaným súčtom hmotnostnej aktivity Ra-226, hmotnostnej aktivity Th-232 a hmotnostnej aktivity K-40. Index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu sa vzťahuje na stavebný materiál, nie na jeho zložky, pokiaľ tieto zložky nie sú samotné stavebným materiálom.

Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 26.02.2021 laboratórium ALS Czech Republic, s.r.o. má oprávnenie pri poskytovaní služieb dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe podľa § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za nezabezpečenie stanovenia rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli a za nevykonanie opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli pri prekročení referenčnej úrovne a nesplnením si povinností hrozí pokuta. Je zakázané distribuovať a predávať stavebné materiály, ktoré nespĺňajú požiadavky zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane.

Okrem uvedených stanovení Laboratóriá ALS ponúkajú celý rad špecializovaných analýz v pevných matriciach. V prípade záujmu o informácie, prípadne ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, nás prosím neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na 0903 218 422.