Aktuality

ROZBORY MATERIÁLOV A OVZDUŠIA NA PRÍTOMNOSŤ AZBESTU

26.8.2019

Azbest je skupina vláknitých, prirodzene sa vyskytujúcich materiálov. Pre jeho fyzikálno-chemické vlastnosti sa ťažil, priemyselne spracovával a používal ako tepelná izolácia, ohňovzdorné textílie, azbestocementové výrobky, materiály pre elektrickú izoláciu a podobne. Vlákna azbestu vykazujú veľkú pevnosť v ťahu, flexibilitu, odolnosť voči chemickým činidlám (kyseliny, zásady) a proti fyzikálnym zmenám (teplota, tlak a pod.). Priemyselne sa využívalo 6 typov azbestu: chryzotil, amozit, krocidolit, tremolit, aktinolit a anthofylit. Najširšie využitie našiel azbest v stavebných materiáloch, v ktorých dnes predstavuje najväčší problém. Pri namáhaní azbestových materiálov sa môžu uvoľňovať ostré vlákna, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie. Preto je dôležité, najmä pri demolačných prácach vedieť, či daný materiál obsahuje azbest a potom s ním nakladať náležitým spôsobom.

 

Prečo je azbest nebezpečný?

Azbestové vlákna sa považujú za zdraviu škodlivejšie než iné vlákna, pretože tieto vlákna majú tvar ihly a môžu tak vstupovať do pľúc. Tenké azbestové vlákna, ktoré sú vdýchnuté, môžu uviaznuť v pľúcnom tkanive. Vlákna, sa nerozpúšťajú, ale dráždia tkanivo. Po určitom čase sa môžu prejaviť zmeny pľúcneho tkaniva. V závislosti od závažnosti týchto zmien sa môžu vyvinúť rôzne choroby, ako napr.:

  • pleurálne plaky – zjazvenie membrán lemujúcich pľúca a hrudník
  • azbestóza – zvyšuje sa množstvo spojivového tkaniva v pľúcach, čo spôsobuje abnormality dýchania
  • mezotelióm – zriedkavá forma rakoviny v membránach lemujúcich hrudník a brušnú dutinu

 

Analýza azbestu v ALS

Laboratóriá ALS ponúkajú identifikáciu azbestu vo vzduchu, prachu, zeminách aj v stavebných materiálov.

Existuje niekoľko druhov vlákien a je dôležité vedieť separovať „nebezpečné“ vlákna, napríklad azbest, od menej nebezpečných vlákien, napr. minerálnej vlny. Je možné identifikovať organické vlákna (napr. celulóza a textílie), syntetické anorganické vlákna (napr. minerálna a sklená vlna), prírodné minerálne vlákna a azbesty.

Laboratória ALS ponúkajú:

  • akreditovné kvalitatívne stanovenie a semikvantitatívne analýzy azbestu vrátane typu a úrovne koncentrácie azbestových vlákien
  • akreditované odbery vzoriek vnútorného ovzdušia (naši vzorkari disponujú aj odbornou spôsobilosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na odbery vzoriek vnútorného ovzdušia pre meranie azbestu)
  • akreditovaný odber vzoriek stavebných materiálov.

V našich laboratóriách sa na identifikáciu azbestových vlákien vo vzorkách používa optická (PLM) a elektrónová mikroskopia (SEM).

Pod stereomikroskopom sú vyhľadané jednotlivé typy prítomných vlákien. Nájdené vlákna sú postupne odseparované z pôvodnej matrice vzorky pomocou skalpela, separačnej ihly a pinzety. Vlákna sú potom vložené na podložné mirkoskopické sklíčko a zaliate imerznou kvapalinou. Takto pripravený preparát je následne analyzovaný pomocou polarizačného mikroskopu. Stanovením optických vlastností (morfológia, farba, pleochroizmus, anizotropia, zhášanie a charakter zóny) sú potom vláknité komponenty zo vzorky klasifikované ako azbestové alebo neazbestové vlákna.

Rozbory vykonávame v súlade s platnou legislatívou a normami.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 259/2008  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, kde v Prílohe č. 4 sú definované limitné hodnoty aj pre obsah azbestových vlákien ( najvyššia prípustná hodnota je 1000 vlákien.m3). Vzťahuje sa na priemer vlákna menší ako 3µm, dĺžku vlákna väčšiu ako 5µm a pomer dĺžky a priemeru vlákna väčší ako 3 : 1.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006  - o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci ( uvádza limit pre expozíciu zamestnancov - zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest s vyššou koncentráciou v pracovnom ovzduší, ako je technická smerná hodnota 0,1 vlákna na cm3 vo vzťahu k osemhodinovému pracovnému času).

 

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov rozbory pevných materiálov (stavebné materiály, zeminy) a ovzdušia na stanovenie prítomnosti azbestu. V rámci laboratórii ALS vieme zabezpečiť  aj stanovenie azbestu vo vode. Okrem rozborov vieme rovnako zabezpečiť aj odbery vzoriek. Pre bližšie informácie  nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422