Aktuality

REAKREDITÁCIA A ROZŠÍRENIE AKREDITÁCIE 2020

12.5.2020

Začiatkom roka 2020 ALS na Slovensku prešlo reakreditáciou a úspešne obhájilo zavedenie všetkých prvkov nového systému manažérstva kvality STN EN ISO/IEC 17025:2017.

Taktiež sme na základe požiadaviek klientov rozšírili naše služby o nové akreditované skúšky, ako aj o akreditované odbery rôznych typov matríc.

Nové akreditované stanovenia:

 Vody

 • Dusičnany ITP: izotachoforéza v spojení s vodivostným detektorom (STN 75 7430), vhodná pre pitné, priesakové a povrchové vody, LOQ 0,25 mg/l

 

 • PAL-A: povrchovo aktívne látky vo vodách

 

 • TON a TNF - Senzorické hodnotenie pachu a chuti v pitných vodách

 

 • Priehľadnosť: meranie hĺbky priehľadnosti vo vodách na kúpanie

 

 • Staphylococcus aureus: membránovou filtráciou (STN EN ISO 6888-1), vzorky vôd z bazénov – voda na kúpanie

 

Biota 

 Parametre

 • Aflatoxín M1: HPLC/FLD (Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia v spojení s fluorescenčným detektorom) ( STN EN ISO 14 501), vhodná pre mlieko, mliečne výrobky,  LOQ mlieko: 0,0030 mg/l, mliečne výrobky: 0,030 mg/kg

 

 • PAU – Polyaromatické uhľovodíky: HPLC/FLD (Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia v spojení s fluorescenčným detektorom), sledované parametre: benzo(a)pyrene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, chryzene, vhodná pre požívatiny (oleje, tuky, údené mäso a údené mäsové výrobky, kokosový olej, kakaové bôby, údené ryby, spracované potraviny na báze obilia), LOQ podľa zloženia vzorky

 

 • Laktóza ako alergén: GC/FID (Plynová chromatorgrafia s plameňovo-ionizačným detektorom), vhodná pre mlieko, mliečne výrobky, potraviny s obsahom mlieka a mäsové výrobky, LOQ od 0,002 mg/l / 0,001 mg/kg

 

 • Obsah kakaa: parametre potrebné na analýzu - teobromín a kofeín, beztuková kakaová sušina, celková kakaová sušina - Metóda vhodná pre matricu čokoláda, kakao a výrobky z nich

 

 • Aktivita vody – pre sledovanie mikrobiálnej aktivity v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

 • Alergény v požívatinách a steroch – mlieko, vajcia, sezam, horčica, glutén, sója: metódou ELISA

 

 • PPDI – stráviteľné dusíkaté látky rozpustené pepsínom: žiadané stanovenie v krmivách

 

 • RIL – Rezíduá inhibičných látok: stanovenie rezíduí inhibičných látok metódou PREMI TEST a ECLIPSE 50;

 

ECLIPSE 50 - mlieko a mliečne výrobky (matrice: surové a pasterizované kravské, ovčie alebo kozie mlieko, sušené mlieko po obnovení, je založený na inhibícii mikrobiálneho rastu)

PREMI TEST – matrice – mäso, obličky, pečeň, ryby, je založený na inhibícii mikrobiálneho rastu

 • Campylobacter spp.: metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií rodu Campylobacter, vhodná pre potraviny, obzvlášť vzorky mäsa a koží

 

 • Salmonella – sérotypizácia: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Čerstvé hydinové mäso – neprítomnosť v 25 g – produkty uvedené na trh počas ich doby skladovateľnosti.

Sérotypizácia už vykultivovaných pozitívnych kolónií. Jatočné telá hydiny- brojlery a morky – Salmonella spp. neprítomnosť v 25 g súhrnnej vzorky kože z krku – jatočné telá po ochladení

Odber – kože z krku a mäso z povrchu svalu

 

 • Stanovenie počtu kyslomliečnych baktérií: kultivácia (kvantitatívna metóda) – požívatiny

 

 

Vzorkovanie

 • Kaly: haldy, skládky, kanály, ČOV, priemyselné výroby: bodová, zmesná vzorka (mechanický odber)
 • Odpady: : haldy, skládky, kanály, priemyselné výroby: bodová, zmesná vzorka
 • Zeminy a pôdy: pôdy a zeminy, bodová, zmesná vzorka
 • Požívatiny: výrobné a spracovateľské priestory, sklady, predajné miesta: náhodný odber jednotky zo šarže, odber jednotky z rôznych miest šarže, systematický odber
 • Pracovné ovzdušie: pracovné prostredie, osobný odber

 

Stredná výška písma- meranie výšky- požiadavka Nariadenie EP a rady (EÚ) 1169/2011 pre etikety požívatín rastlinného, živočíšneho a zmiešaného pôvodu, suroviny, polotovar 

 

 V prípade záujmu a akýchkoľvek informácií o rozsahu našich služieb nás neváhajte kontaktovať na marketing.rs@alsglobal.com, alebo na tel. +421 918 830 724 resp. +421 475 811 617.