Aktuality

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

29.9.2021

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú látky vznikajúce pri silnom ohreve a pri spaľovaní organických zlúčenín za obmedzeného prístupu kyslíka pri teplotách 500 až 900 oC, ktorých negatívny účinok na človeka sa môže prejaviť nádorovým ochorením.  Najsledovanejším zástupcom týchto chemických kontaminantov v životnom prostredí je benzo(a)pyrén, aj keď niektoré ďalšie PAU vykazujú ešte väčšie karcinogénne účinky.

Najväčším zdrojom PAU pre človeka (nefajčiarasú potraviny, a to hlavne v grilovaných a údených výrobkoch, v tuku a oleji, v sušenom ovocí a cereáliách, čerstvom ovocí a zelenine, ale i v nepatrných množstvách v kávečaji a mlieku. Ďalšie zdroje pochádzajú zo životného prostredia (výfukové splodiny, kúrenie, splodiny z priemyselných tovární, elektrární a teplární). 

 

Obsah v potravinách je v rôznych krajinách obmedzovaný limitnými hodnotami buď prePAU(suma) alebo pre benzo(a)pyrén. Hodnoty sa pro rôzne potraviny pohybujú v rozmedzí medzi 0,5 až 30 µg /kg.

 

Množstvo PAU je regulované Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 v platnom znení, ktorým sa stanovujú druhy kontaminujúcich a toxikologicky významných látok a ich prípustné maximálne limity v potravinách. Aktuálne však na pôde Európskej komisie prebieha diskusia o prieskume maximálnych limitov v niektorých potravinách. Dôležitým, samostatne legislatívne riešeným zdrojom PAU sú procesy údenia. Pre použitie dymových kondenzátov a derivátov z nich platí EU nariadení 2065/2003/ES v platnom znení.

Analytické laboratóriá ALS majú špecializované pracoviská na vykonávanie ultrastopových analýz PAU metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie HPLC a tiež metódou izotopového zrieďovania s použitím techniky plynovej chromatografie v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou s vysokým rozlíšením (HRGC-HRMS) a ponúkajú:

  • Akreditované analýzy v súlade s právnymi predpismi a podľa svetovo uznávaných noriem a metodík
  • Až 30 000 analýz ročne v najrôznejších matriciach (napr. potraviny a krmivá, voda, pôda, emisie, ovzdušie, odpady)
  • Bohaté skúsenosti odborníkov spojené s dlhoročnou praxou nielen pri stanovení PAU, ale i ďalších perzistentných organických polutantov (POPs)
  • Monitorovanie POPs vrátane PAU v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov
  • Pravidelná účasť na certifikácii referenčných materiálov a medzilaboratórnych porovnávacích testoch s vynikajúcimi výsledkami
V laboratóriách ALS stanovujeme základnú skupinu PAU i rozšírenú skupinu, vrátane vyjadrenia sumy:.
Základná skupina Rozšírená skupina Benzo[a]anthracene
Benzo[a]anthracene Naphtalene Benzo[b]fluoranthene
Chrysene Acenaphtylene Benzo[k]fluoranthene
Benzo[b]fluoranthene Acenaphtene Chrysene
Benzo[a]pyrene Fluorene Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Suma PAU – Lowerbound Phenanthrene Dibenzo[a,h]anthracene
Suma PAU – Lowerbound Anthracene Benzo[g,h,i]perylene
  Fluoranthene Benzo[a]pyrene
  Pyrene Suma PAU – Lowerbound
    Suma PAU – Upperbound

Leták PAU na stiahnutie