Aktuality

Pitná voda – nové požiadavky na monitorovanie

8.2.2022

Od januára 2023 členské štáty majú povinnosť zaviesť nové požiadavky na monitorovanie pitných vôd. Tiež majú prijať opatrenia, ak dôjde k prekročeniu hraničných hodnôt. 

 

Na základe Európskej komisie sa pitná voda v celej EÚ bude musieť dôkladnejšie monitorovať. Komisia vytvorila prvý zoznam sledovaných nových zlúčenín, ktoré treba monitorovať. EK uvádza do platnosti nové pravidlá, ktoré nielen zabraňujú známym znečisťujúcim látkam, ale poskytujú nám aj nástroje na riešenie novovznikajúcich problémov. Začne sa s dvoma látkami, ktoré sú endokrinnými disruptormi a ovplyvňujú naše zdravie, životné prostredie a biodiverzitu.

Z hľadiska potenciálneho výskytu dvoch zlúčenín narúšajúcich endokrinnú sústavu sú beta-estradiol a nonylfenol v celok reťazci zásobovania vodou.

Zlúčeniny narúšajúce endokrinný systém sú zmiešanou skupinou chemikálií rôznej štruktúry, ktoré môžu zasahovať do fyziologických a biochemických procesov v ľudskom tele.

Tieto látky (spolu s bisfenolom A) boli vybrané ako referenčné hodnoty zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), keďže je známe, že sú prítomné v povrchových vodných zdrojoch ovplyvnených vyčistenými odpadovými vodami a inými odpadmi.

Estradiol je prirodzený ľudský estrogén, ktorý sa vylučuje močom.

Nonylfenol je zase stavebným kameňom alkylfenoletoxylátov používaných v povrchovo aktívnych látkach, hoci tie sú teraz v EÚ zakázané.

Na základe najnovších odporúčaní (WHO) týkajúcich sa parametrov pitnej vody sa týmto vykonávacím rozhodnutím stanovujú limitné hodnoty 300 ng/l pre nonylfenol a 1 ng/l pre 17-beta-estradiol.

Zoznam sledovaných látok a zlúčenín majú členské štáty EÚ povinnosť do 12. januára 2023 zaviesť do praxe požiadavky na monitorovanie vody v rámci celého dodávateľského reťazca pitnej vody. Zároveň musia prijať aj opatrenia v prípade prekročenia hraničných hodnôt týchto látok. Revidovaná smernica o pitnej vode chce chrániť zdravie občanov EÚ stanovením noriem kvality. Smernica má zaručiť bezpečnejší prístup k vode pre všetkých Európanov a zároveň zabezpečiť najvyššie svetové štandardy pitnej vody v súlade s ambíciou nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok vyhlásenou v Európskej zelenej dohode.

Členské štáty majú povinnosť zlepšiť alebo zachovať prístup k bezpečnej pitnej vode pre všetkých, so zameraním na zraniteľné a marginalizované skupiny. Občania by mali mať lepší prístup k informáciám o dodávateľoch vody, o kvalite a zásobovaní pitnou vodou v ich bydlisku.

Ak sa časom objavia nové látky v pitnej vode, ktoré by mohli predstavovať potenciálne zdravotné riziko, ako sú napríklad endokrinné disruptory, liečivá alebo mikroplasty, Komisia ich pridá do spomínaného zoznamu sledovaných látok.

Pre navrhnutie optimálneho riešenia vašich požiadaviek odporúčame kontaktovať nášho obchodného zástupcu alebo pobočku, a to na tel. čísle +421 903 218 422, alebo na adrese info.sk@alsglobal.com.

Ochotne Vám pripravíme ponuku podľa Vašej konkrétnej potreby.