Aktuality

Perzistentné polutanty v odpadoch - zmena limitov

21.11.2022

Rada EÚ formálne prijala nariadenie o znížení limitných hodnôt pre prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v odpade.

Cieľom nariadenia je zosúladiť právne predpisy EÚ s medzinárodnými záväzkami, najmä so Štokholmským dohovorom o POPs. Nové obmedzenia sú v súlade najmä s cieľom dosiahnuť materiálový cyklus bez toxických látok a s novým akčným plánom obehového hospodárstva. Na tento účel sa týmto novým nariadením doplnia určité látky do prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach a aktualizujú sa koncentračné limity pre určité látky v prílohách IV a V k uvedenému nariadeniu.

POPs sú obzvlášť škodlivé. Hoci sa tieto chemikálie už v nových výrobkoch nepoužívajú, stále sú prítomné v odpade pochádzajúcom z niektorých spotrebných výrobkov, ako sú vodotesné textílie, nábytok, plasty a elektronické zariadenia. Na účely obehového hospodárstva, v ktorom sa odpad bude čoraz viac využívať ako druhotná surovina, je nevyhnutné stanoviť nové limitné hodnoty pre prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok v odpade. EÚ sa preto rozhodla sprísniť limity pre POPs s cieľom zabezpečiť ochranu občanov a životného prostredia, najmä v prípade recyklovaných materiálov. Mnohé z týchto látok boli v minulosti prospešné, ale ich škodlivým účinkom sa nevenovala dostatočná pozornosť.

Nariadením sa revidujú prílohy k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 POPs v rámci prílohy IV,

 zavádzajú sa nové chemické látky do zoznamu látok uvedených v prílohe IV a obmedzuje sa ich prítomnosť v odpade sprísnením limitných hodnôt koncentrácie pre určité látky. Nové limitné hodnoty koncentrácií zabezpečia vyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.


Nové ustanovenia nariadenia sa týkajú najmä týchto látok:

  • kyselina perfluóroktánová (PFOA) a jej soli a príbuzné zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú vo vodotesných textíliách a hasiacich penách
  • kyselina perfluórhexánsulfonová (PFHxS) a jej soli a príbuzné zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v textíliách, nepriľnavom kuchynskom riade a hasiacich penách. Spoluzákonodarcovia sa dohodli na pridaní tejto látky do nariadenia v nadväznosti na rozhodnutie konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru z júna 2021 o obmedzení jej výroby a používania.
  • polybrómované difenylétery (PBDE) - spomaľovače horenia v plastoch a textíliách používaných v elektrických a elektronických zariadeniach, vozidlách a nábytku 
  • hexabrómcyklododekán (HBCDD) - spomaľovač horenia v niektorých plastových a textilných odpadoch, najmä v polystyrénovej izolácii, ktorá vznikajú pri demolácii budov 
  • chlórované parafíny s krátkym reťazcom (SCCP) - spomaľovače horenia v určitých gumových a plastových odpadoch, ako sú gumové dopravné pásy, hadice, káble a tesnenia
  • polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) - tieto látky sa zámerne nevyrábajú ani nepridávajú do materiálov, ale sú prítomné ako nečistoty v niektorých druhoch popola a iných priemyselných odpadoch
  • polychlórované bifenyly s dioxínovým efektom - podobne ako dioxíny môžu byť tieto PCB prítomné ako nečistoty v niektorých druhoch popola a priemyselných olejov. Limity pre tieto špecifické PCB sa navrhujú spolu s limitmi pre dioxíny

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a bude sa uplatňovať šesť mesiacov po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Text nariadenia si môžete stiahnuť tu.

Laboratóriá ALS sú okamžite pripravené poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám, či už ide o pôvodcov odpadu, spracovateľov odpadu alebo príjemcov recyklovaných materiálov, analytické služby na preukázanie dodržiavania limitov stanovených v nariadení. Naše široké metodické zázemie, dlhoročné skúsenosti s analýzou POPs a najmodernejšie vybavenie sú zárukou včasného poskytnutia presných a overených údajov potrebných pre ďalší tok odpadov a recykláciu.