Aktuality

PFAS vo vzorkách životného prostredia

15.8.2023

Neustále rastúce množstvo PFAS vo vzorkách životného prostredia vedie k postupnému zavádzaniu regulácií týchto zlúčenín ako aj potreba testovania PFAS vo vzorkách životného prostredia.

PFAS (poly- a perfluorované zlúčeniny) sú syntetické látky,  patria medzi perzistentné organické polutanty životného prostredia. Sú široko využívané kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam v mnohých výrobných odvetviach (sú súčasťou vodo-odolných textílií, kobercov odolných voči znečisteniu, kozmetických výrobkov, nelepivých kuchynských panvíc a hasiacich pien). Následne sa dostávajú do životného prostredia, kde dochádza k ich hromadeniu a bioakumulácii. 

Perfluorované látky sú pre životné prostredie vysoko nebezpečné predovšetkým kvôli ich environmentálnej perzistencii, biokoncentrácii, bioakumulácii a biomagnifikácii vo vodných a suchozemských potravinových reťazcoch. V prírode PFAS samovoľne nevznikajú, celková kontaminácia je výsledkom pôsobenia človeka. Do životného prostredia sa dostávajú behom výroby, ale aj v priebehu ich používania a následné likvidácie výrobkov, ktoré ich obsahujú.

PFOS (perfluorooctane sulfonate) a PFOA (perfluorooctanoate) sú najznámejšie príklady PFAS zlúčenín, pričom vo väčšine laboratórií sa dajú štandardne testovať. PFOS je podľa Štokholmskej dohody klasifikovaná ako perzistentná organická znečisťujúca látka (POP) a jej používanie je obmedzené. Momentálne sa taktiež uvažuje o rovnakej klasifikácii aj pre PFOA. 

So zvyšujúcim sa množstvom PFAS  nájdených v životnom prostredí, stanovenie iba PFOS a PFOA už nepostačuje na dostatočné posúdenie rizík, ktoré tieto látky predstavujú. Nové PFAS sa používajú napr. vo vodných haciacich penách (AFFF) a v mnohých iných produktoch. PFAS sa môžu biotransformovať na jednoduchšie perfluóroktánové kyseliny ako PFOA, ktoré sa niekedy považujú za prekurzory.


V dôsledku toto existujú významné analytické problémy, ktoré  je potrebné prekonať pri zvažovaní toho, ako posúdiť pôdu a podzemnú vodu kontaminovanú PFAS, pretože je potrebné zvážiť viacero aspektov. ALS vytvorilo analytické sady, ktoré spĺňajú regulačným požiadavkám obsahujúcim cca. 25 rôznych PFAS látok. Avšak na stanovenie celkovej koncentrácie PFAS zlúčenín vo vzorke bola vyvinutá tzv. Total Oxidisable Precursors (TOP) skúška. 

TOP analýza zahŕňa premenu všetkých potenciálnych PFAS prekurzorov vo vzorke na merateľné fluórované zlúčeniny ako PFOS a PFOA. 

Záujem o stanovení PFAS v posledných rokoch výrazne stúpa, Aktuálne stanovujeme PFAS  v cca 1000 vzorkách/mesiac. Ide o celkový počet vzoriek, ktoré nezahrňujú len analýzy vôd, ale aj zeminy a ďalšie matrice.

Na úrovni Európskej Únie sú perfluorované látky, respektíve perfluoroktansulfónová kyselina a jej deriváty (PFOS), sledované v povrchových vodách podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EU.

V smernici Európskeho parlamentu a rady (EU) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej n a ľudskú spotrebu sa rovnako zaradili PFAS medzi látky, ktoré a budú povinne sledovať. Komisia vypracuje do 12. januára 2024 technické usmernenia týkajúce sa metód analýzy monitorovania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok v parametroch „PFAS spolu“ a „súčet PFAS“ vrátane detekčných limitov, parametrických hodnôt a frekvencie odberu vzoriek.

Zasadanie konferencie zmluvných strán Štokholmskej dohody o perzistentných organických polutantoch v minulom roku v júni v Ženeve rozhodlo o zaradení kyseliny perfluoroktansulfónovej, jej solí a príbuzných zlúčenín medzi látky zakázané a to bez akýchkoľvek výnimiek pre ich výrobu a použitie. Vláda ČR schválila zmeny medzinárodnej dohody musí ešte prejsť parlamentom a nakoniec musí byť podpísaná prezidentom republiky.

Európska únia (EÚ) zaviedla predpisy na obmedzenie používania fluórových zlúčenín v penových výrobkoch. Podľa nariadenia EÚ č. 2019/1021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), sú určité perfloroalkylové a polyfloroalkylové látky (PFAS) klasifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC) vzhľadom na ich perzistenciu, bioakumuláciu a toxické vlastnosti. V súlade s tým toto nariadenie zakazujepoužívanie týchto látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú textílie, papier a lepenka a hasiace peny.

Mnohé krajiny zaviedli predpisy na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré obmedzujú fluórované zlúčeniny vo výrobkoch, ako sú napríklad hasiace peny. Hasiaca pena obsahuje perfluórované zlúčeniny (PFC). PFOA a PFOS sú perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky, ktoré sa používajú na zvýšenie účinnosti peny pri hasení požiarov a zabránenie opätovnému vznieteniu. PFOA a PFOS sú odolné voči teplu, vode a oleju a nerozkladajú sa ľahko. Preto sa po uvoľnení týchto chemikálií do životného prostredia môžu hromadiť v pôde a vode a zostať tam dlhý čas, čo vedie ku kontaminácii životného prostredia. Môžu tiež cestovať vzduchom a vodou na veľké vzdialenosti a môžu sa nachádzať v odľahlých oblastiach ďaleko od miesta, kde boli pôvodne uvoľnené, čo spôsobuje dlhodobé poškodenie ekosystému.

Mnohé krajiny zavádzajú prísnejšie predpisy a usmernenia na postupné vyraďovanie tradičnej fluórovej peny z dôvodu jej negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov analýzy PFAS zlúčenín. Okrem rozborov vieme rovnako zabezpečiť aj odbery vzoriek. Pre bližšie informácie  nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422

Na stiahnutie
EnviroMail_01_PFAS
EnviroMail_02_Vzorkovanie