Aktuality

PESTICÍDY V PODZEMNEJ VODE V ČR

11.7.2019

Dáta spracované pracovníkmi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za rok 2017 v rámci monitoringu stavu podzemných vôd ukazujú, že pesticídne látky boli nájdené vo viac než polovici zo sledovaných vrtov. Pritom takmer 40% sledovaných miest vykazuje nadlimitné koncentrácie pesticídov. Obecne platí, že vyššie koncentrácie bývajú nájdené v poľnohospodárskych , intenzívnejšie využívaných oblastiach (Polabie, Podyjie atď.), kde sú pesticídy významnejšie používané pri pestovaní plodín. Tento výstup odpovedá trendu posledných rokov, kedy výsledky monitoringu boli veľmi podobné. Informácie už prenikajú tiež do médií a stále viac obyvateľov je tak informovaných o tomto probléme.

V mnohých sledovaných vrtoch je pritom nájdených viac druhov pesticídnych látok. Tato situácia viedla k tomu, že na problém s výskytom pesticídov vo vodách upozorňuje aj minulý rok vládou schválená koncepcia boje proti suchu. Súčasne aj zákon o rastlinolekárskej starostlivosti, novelizovaný minulý rok, obsahuje prísnejšie pravidlá o aplikácii pesticídov. 

 

Bohužiaľ najmä v podzemných vodách znečistenie ostáva veľmi dlho, ich prirodzené čistenie alebo rozklad pesticídov prírodnými procesmi trvá desaťročia. Dokazuje to fakt, že niektoré chemikálie, napríklad herbicídy pre kukuricu, atrazín alebo herbicíd alachlór pre repku a najmä ich metabolity, sa aj po desiatich rokoch od zákazu ich využívania vyskytujú v podzemných a povrchových vodách. 

Pitná voda a pesticídy

Zhruba 60 % obyvateľov Českej republiky používa pitnú vodu upravenú z podzemných vôd či zmiešaných zdrojov (podzemná a povrchová voda). To kladie na producentov pitné vody vysoké nároky z hľadiska úprav pitnej vody, ktoré často neboli v minulosti koncipované pre odstraňovanie pesticídnych látok zo zdrojov vôd. Jednou z ciest je budovať dokonalejšie úpravovne vôd, jedná sa najmä o zaradenia s pokročilým, tretím stupňom čistenia aktívnym uhlím. Tento prístup už zvolili niektoré vodárne, avšak jedná sa o investične veľmi nákladné akcie, čo v dôsledku znamená, že než sa začne v rámci republiky s významnejšiou výstavbou týchto špičkových technológií, bude sa musieť významná časť obyvateľov zmieriť s vodou, ktorá obsahuje buď pesticídy, alebo ich metabolity, teda látky, na ktoré sa pesticídy premieňajú.

Laboratória ALS Czech Republic už dlhodobo monitorujú pre ČHMÚ stav podzemných vôd. Na základe týchto bohatých skúseností sme pripravení poskytnúť producentom pitnej vody a ostatným záujemcom informácie o kvalite vody nielen prevedením vlastných rozborov, ale tiež spracovávame, pravidelne aktualizujeme a s príslušnými Krajskými hygienickými stanicami diskutujeme analýzy rizík, ktorých výstupom je zoznam pesticídnych látok a ich metabolitov,relevantných z hľadiska sledovania v danej lokalite.

Pre prevádzkovateľov čističiek vôd ponúkame daľej screening výskytu pesticídnych látok a tiež farmaceutík v surovej vode vzhľadom k prípadnému zariadeniu granulovaného aktívneho uhlia (GAU) ako stupňa čistenia. Ide tak získať informácie o účinnosti čistenia z poklesu koncentrácií pesticídnych a iných látok pred a po prechode filtrom s GAU.  

 

Aktívne uhlie – kvalita rozhoduje

Sme schopní overiť aj kvalitu aktívneho uhlia z hľadiska jeho sorpčnej kapacity a to prostrednístvom jódového čísla, tak i sorpcie metylénovej modrej (vypovedajúcej viac o sorpčných schopnostiach GAU voči väčším molekulám), či dokonca priamo stanovením merného povrchu. Daľej overíme aj ostatné dôležité charakteristiky GAU ako je tvrdosť (odolnosť oteru), koeficient rovnakomernosti (distribúcie veľkosti častíc), obsah popola (nečistoty), či obsah vody v zadováženom aktívnom uhlí. Naše laboratórium robí testy aktívneho uhlia podľa noriem NORIT, ASTM a ČSN už dva roky. Overenie zhody vlastností GAU stanovených v nezávislej laboratórií s dodávateľom deklarovanými parametrami môže zamedziť významným prípadným ekonomickým škodám u odberateľov daným nedostatočnou funkčnosťou zadováženého GAU, keďže býva obvykle nakupované vo veľkom množstve. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom stanovovania pesticídov vo vodách, zeminách a iných materiáloch, prípadne o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com , prípadne na +421 903 218 422 .