Aktuality

PESTICÍDY V PITNÝCH VODÁCH - LEGISLATÍVA A ANALÝZY SLOVENSKO

18.7.2019

Pesticídne látky sú jedným z významných polutantov pitných vôd s možným nežiaducim účinkom na zdravie. Pesticídy tvoria veľký súbor prevažne chemických látok využívaných na ochranu rastlín a na iné vymedzené použitia.

Správanie pesticídov po aplikácii do životného prostredia a možný výskyt rezíduí pesticídov v podzemných a povrchových vodách závisí od fyzikálno-chemických vlastností účinných látok ako aj samotných prípravkov, spôsobu použitia (aplikačná dávka, doba aplikácie) a od agroklimatických podmienok. Metabolity pesticídov vznikajú degradáciou/rozkladom pôvodných účinných látok (tzv. materských pesticídov) alebo ich reakciou s inými látkami.

Metabolity pesticídov sa s ohľadom na svoje vlastnosti rozdeľujú na relevantné (predstavujú porovnateľné alebo vyššie riziko ako materský pesticíd) a nerelevantné (nepredstavujú významné riziko), pričom ich relevantnosť sa posudzuje už pri schvaľovaní účinnej látky.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“). Vyhláška č. 247/2017 Z. z. ustanovuje na kontrolu kvality pitnej vody v prílohách č. 1 a č. 2 ukazovatele kvality pitnej vody, ich limity a rozsah a početnosť analýz pre minimálnu a úplnú analýzu. V zmysle uvedených príloh sa v rámci úplnej analýzy kvality pitnej vody vyšetrujú ukazovatele: pesticídy a pesticídy spolu. Limitná hodnota pre pesticídy je ustanovená na 0,10 μg/l a vzťahuje sa na každý stanovený pesticíd s výnimkou pesticídov aldrín, dieldrín, heptachlór a heptachlórepoxid, kde je ustanovená limitná hodnota na 0,03 μg/l. Limitná hodnota pre pesticídy spolu je ustanovená na 0,50 μg/l. Limitné hodnoty majú charakter najvyššej medznej hodnoty, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody na pitné účely. Za pesticídy sa pokladajú organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy, rodenticídy, slimicídy, príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu) a ich relevantné metabolity. Zisťujú a hodnotia pesticídy, ktorých prítomnosť v pitnej vode možno predpokladať.

Vyhláška č. 247/2017 Z. z. nestanovuje kritéria na relevantnosť metabolitov pesticídov a neurčuje limity pre nerelevantné metabolity pesticídov. Požiadavky vyhlášky č. 247/2017 Z. z. sú v súlade s platnou európskou Smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá uvedenú problematiku rovnako podrobnejšie neupravuje.

Úrad verejného zdravotníctva SR určil limity pre vybrané nerelevantné metabolity pesticídov v pitnej vode v súvislosti so zistením prítomnosti niektorých nerelevantných metabolitov pesticídov v pitnej vode a v jej podzemných a povrchových zdrojoch na Slovensku. ÚVZ SR zohľadnil Odporúčania pre hodnotenie relevantnosti metabolitov látok regulovaných smernicou 941/414/EHS v podzemnej vode (Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under Council directive 91/414/EEC) vydané Európskou komisiou v roku 2003, ktoré pri posudzovaní pesticídnych látok v pitnej vode využívajú všetky európske štáty. Relevantnosť metabolitov pesticídov a limitné hodnoty pre vybrané nerelevantné metabolity pesticídov ustanovil ÚVZ SR na základe záverov z hodnotenia účinných látok, vykonaných Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), Odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre pitnú vodu z roku 2011 a na základe hodnôt, ktoré pre nerelevantné metabolity ustanovili a zverejnili odborné európske inštitúcie (Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky; Nemecká agentúra pre životné prostredie; Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky).

 

Požiadavky na pesticídy a ich kontrolu v pitnej vode upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“), ktoré sú v tejto oblasti plne v súlade s európskymi smernicami pre pitnú vodu.

Zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov je uvedený v Prílohe č. 1. Obsahuje súpis významných a doplnkových účinných látok a ich relevantných a nerelevantných metabolitov, pre pitné vody využívajúce zdroje podzemných vôd a pre pitné vody zo zdrojov povrchových vôd. Zoznam je platný od 1.2.2019.

Rozsah pesticidov pre pitne a povrchové vody: atrazin, atrazín-2 hydroxy, atrazín-desetyl, atrazín-desizopropyl, atrazín-desetyl desizopropyl, terbutylazín, terbutylazín-desetyl, terbutylazín-hydroxy, terbutylazín-desetyl-2-hydroxy, simazín, simazín-2-hydroxy, metamitrón, metribuzín, metribuzín-desamino diketo, terbutrín, prometrín, propazín, acetochlór, acetochlór ESA, acetochlór OA, alachlór, alachlór ESA, alachlór OA, dimetachlór, dimetachlór OA, dimetachlór ESA, metazachlór, metazachlór ESA, metazachlór OA, metolachlór, metolachlór ESA, metolachlór OA, diflufenikan, flufenacet, flufenacet OA, flufenacet ESA, dimeténamid, dimeténamid ESA, dimeténamid OA, pethoxamid, pethoxamid ESA, prochloraz, chlórotolurón, chlórotolurón-desmetyl, izoproturón, izoproturón-desmetyl , chlórsulfurón, nikosulfurón, HMUD (Nikosolfurón), ASDM (Nikosolfurón), UCSN (Nikosolfurón), AUSN (Nikosolfurón), linurón, tiofanát-metyl, chloridazón, chloridazón-desfenyl , chloridazón-metyldesfenyl, aminopyralid, azoxystrobín, azoxystrobín, bentazón, bentazón metyl, 2-amino-N-(izopropyl) benzamid, clopyralid, dikamba, etofumasát , fluxypyr, lenacil, mezotrión, pendimetalín, quinmerac, karbendazím , desmedifam, fenmedifam, 2,4-D, 2,4-DP (izoméry), MCPA, MCPB, MCPP (izoméry), chlórpyrifos, cyprokonazol, epoxikonazol, propikonazol, protiokonazol, tebukonazol, 1,2,4-Triazol, dikvát, chlórmekvát, glyfosát a AMPA.

 

Pri hodnotení pesticídov a ich relevantných metabolitov sa uplatňujú litmitné hodnoty podľa vyhlášky č.  247/2017 Z.z. Pre každý jednotlivo stanovený pesticíd alebo relevantný metabolit platí limitná hodnota 0,1 µg/l (výnimkou sú výnimkou aldrínu, heptachlóru a heptachlórepoxidu, pre ktoré platí limit 0,03 µg/l). Pre sumu pesticídov a relevantných metabolitov platí limitní hodnota 0,5 µg/l.

     Pri hodnotení nerelevantných metabolitov pesticídov sa uplatňujú odporúčania Európskej komisie pre hodnotenie relevantnosti metabolitov látok regulovaných podľa smernice Rady 91/414/EHS z roku 2003 a požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody podľa zákona č. 355/2007 Z. z.:

  • koncentrácia nerelevantných metabolitov pesticídov do 0,75 µg/l sa považuje za nevýznamnú (v pitnej vode za prípustnú),
  • pri koncentrácii nerelevantných merabolitov pesticídov nad 0,75 µg/l sa pre každú látku uplatňujú individuálne limitné hodnoty,
  • pre 9 nerelevantných metabolitov sú stanovené limitné hodnoty, limitné hodnoty nerelevantných metabolitov budú mať charakter medzných hodnôt a budú uplatňované jednotne pre celú Slovenskú republiku.

 

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov rozbory vôd a zemín na rôzne typy pesticídov spĺňajúce požiadavky legislatívy a v súlade s odporučaním Úradu verejného zdravotníctva. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422