Aktuality

PERFLUOROVANÉ LÁTKY – STANOVENIE TOPA

15.6.2021

Perfluorované látky (PFCs) patria medzi perzistentné organické polutanty životného prostredia. Sú široko využívané kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam v mnohých výrobných odvetviach. Následne sa dostávajú do životného prostredia, kde dochádza k ich hromadeniu a bioakumulácii. Z uvedených dôvodov už existujú legislatívne požiadavky na sledovanie týchto látok v životnom prostredí. Vzhľadom k tomu, že tieto látky existujú v mnohých podobách, je vhodné stanovovať ich výskyt a množstvo pomocou sumy všetkých kongenerov. Pre tieto účely bol v našich laboratóriách ALS Czech Republic zavedený postup Total Oxidizable Precursor Assay (TOPA).

Perfluorované látky, použitie a výskyt v životnom prostredí

Perfluorované látky (PFCs) boli pred niekoľkými rokmi zaradené medzi perzistentné organicképolutanty (POPs) spoločne s pesticídmi, PCB a dioxínmi. Ich výskyt bol detegovaný aj v oblastiach veľmi vzdialených od priemyselnej výroby. Vďaka svojim unikátnym technologickým vlastnostiam sú v súčasnej dobe nenahraditeľné a stále používané v mnohých priemyselných odvetviach, od potravinárstva, cez farmaceutický priemysel, až po výrobu pesticídov, hasiacich pien či impregnáciu odevov. Expozícia životného prostredia je teda takmer neustála. Perfluorované látky sa do životného prostredia dostávajú pri výrobe, používaní alebo likvidácii produktov obsahujúcich tieto látky. Väčšina perfluorovaných látok je vysoko stabilná, ale aj tieto látky podliehajú postupne degradácii a zmenám.

V posledných rokoch preto rastie záujem o informácie o perfluorovaných látkach nielen z radov odborníkov, ale aj laickej verejnosti. Ich bioakumulačný potenciál a nálezy aj v oblastiach odľahlých priemyselnej výroby a civilizácii radia tieto látky medzi perzistentné organické polutanty (POPs), teda skupinu látok sledovaných a kontrolovaných. V mnohých krajinách už existujú legislatívne požiadavky na sledovanie týchto látok v životnom prostredí. Na úrovni Európskej Únie sú perfluorované látky, respektíve perfluoroktansulfónová kyselina a jej deriváty (PFOS), sledované v povrchových vodách podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EU.

V smernici Európskeho parlamentu a rady (EU) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej n a ľudskú spotrebu sa rovnako zaradili PFAS medzi látky, ktoré a budú povinne sledovať. Komisia vypracuje do 12. januára 2024 technické usmernenia týkajúce sa metód analýzy monitorovania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok v parametroch „PFAS spolu“ a „súčet PFAS“ vrátane detekčných limitov, parametrických hodnôt a frekvencie odberu vzoriek.

 

Výzvy stanovenia všetkých perfluorovaných látok

Priemyselne vyrábané zmesi obsahujú rôzne perfluorované látky v širokom rozsahu štruktúr a zložení (kongenery). Na mnohé kongenery neexistujú certifikované štandardy a teda nie je možné stanoviť ich množstvo obvyklými metódami.

V laboratóriách ALS sme preto na základe výskumných zdrojov vyvinuli metódu pre stanovenie celkového obsahu perfluorovaných látok. Vyvinutý postup spočíva v stanovení koncentrácie známych perfluorovaných látok metódou ultraúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou (UPLC/MS/MS). Vzorka je najprv podrobená oxidácii pri 85 °C minimálne 6 hodín, čím sú všetky kongenery prevedené na perfluorované látky s nižším počtom uhlíkov, ktoré sú následne kvantitatívne stanovené metódou priameho nástreku technikou UPLC/MS/MS. Tento postup sa nazýva Total Oxidizable Precursor Assay (TOPA). Týmto postupom sa dosiahne stanovenie celkovej koncentrácie perfluorovaných látok pomocou stanovení 25 analytov vzniknutých pri oxidácii vzorky.

Metóda je akreditovaná Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).

Okrem uvedených stanovení Laboratóriá ALS ponúkajú celý rad špecializovaných analýz vo vodách a pevných matriciach. V prípade záujmu o informácie, prípadne ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, nás prosím neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na 0903 218 422