Aktuality

Odborná prednáška zástupcu ALS na konferencii Radchem 2022

25.5.2022

Od 15. do 20. mája sme sa zúčastňovali na 19. ročníku medzinárodnej konferencie RadChem 2022 konanom v Mariánskych Lázňach.

Táto tradičná konferencia so šesťdesiatročnou tradíciou sa zaoberá okrem iného výskytom rádionuklidov v životnom prostredí, rádioekológiou a analytickými metódami v rádiochémii.

Na konferencii RadChem zdieľali svoje poznatky špičkoví odborníci z celého sveta pôsobiaci v základnom i aplikovanom výskume vo všetkých aspektoch jadrovej chémie a rádiochémie.

Laboratória ALS reprezentoval odborník, pán Ing. Tomáš Bouda, CSc., ktorý predniesol príspevok na tému „Vyhodnotenie závislosti pomeru aktivitných koncentrácií izotopov uránu ²³⁴U/²³⁸U a ²³⁵U/²³⁸U vo vodách na aktivitnú koncentráciu ²³⁸U.

Prezentované poznatky boli založené na analýzach viac ako 4000 vzoriek vôd na obsahy izotopov uránu ²³⁸U, ²³⁵U a ²³⁴U. Boli tiež vyhodnotené hodnoty týchto aktivitných pomerov pri cca 500 analyzovaných pevných vzorkách.

Štatistickým spracovaním rozsiahleho súboru dát sme vyhodnotili zaujímavé zákonitosti, ktoré môžu významne pomôcť pri vyhodnocovaní a interpretácii merania obsahu prírodných rádionuklidov v pitných vodách. Ide najmä o fakt, že zatiaľ čo pomery aktivít ²³⁵U/²³⁸U v prírodných vodách aj v horninách sú viac-menej konštantné, tak v najmä podzemných vodách, ale aj v niektorých pôdach, sedimentoch a horninách obvykle nezodpovedajú vypočítaným teoretickým hodnotám. Aktivitný pomer ²³⁴U/²³⁸U je rovný jednej len v uzavretých systémoch, napr. v niektorých mineráloch, ktoré neboli dlhodobo podrobené žiadnemu chemickému vplyvu. Vo vodách býva aktivitný pomer ²³⁴U/²³⁸U mnohokrát mnohonásobne vyšší, dôvodom je skutočnosť, že ²³⁴U v horninách vzniká rozpadom svojho materského nuklidu, ²³⁸U. Atómy ²³⁴U dostávajú do vodného prostredia oveľa ľahšie ako atómy jeho materského ²³⁸U pri chemickom ataku horniny podzemnou vodou. Čiastočne k zvýšeniu aktivity ²³⁴U voči ²³⁸U vo vodách prispieva aj to, že ²³⁴Th, krátkodobý produkt rozpadu alfa ²³⁸U, môže byť po atómovom odraze vo väčšej miere uvoľnený do vodného prostredia, kde sa veľmi rýchlo premení aj na ²³⁴U.

Spracovanie rozsiahleho súboru dát v analyzovaných vzorkách vôd tieto skutočnosti potvrdilo. Aktivitný pomer ²³⁵U/²³⁸U je konštantný, naproti tomu je aktivitný pomer ²³⁴U/²³⁸U vo významnej miere vyšší ako 1, celkový priemer tohto pomeru je 1,9. Hodnota tohto pomeru závisí od hydrochemických podmienok prostredia, dá sa však všeobecne povedať, že čím je nižšia celková objemová koncentrácia uránu resp. objemová aktivita ²³⁸U v podzemnej vode, tým je vyššia hodnota tohto pomeru.

Táto vysoko kvalifikovaná štúdia určite prispeje k lepšiemu poznaniu správania rádionuklidov v životnom prostredí.