Aktuality

Novo akreditované metódy a parametre

14.10.2019

V rámci akreditácie podľa novej normy 17025:2018 boli posudzované aj novo zavedené analytické metódy a viac ako 150 nových parametrov, ktoré sme zaviedli v období od predchádzajúceho auditu ČIA.

Rozšírili sme naše služby v rámci typov vzoriek, v ktorých stanovujeme už skôr zavedené parametre, a aj rozsah testovaných prvkov a zlúčenín. Súčasne sme optimalizovali niektoré analytické postupy a zviedli pre ne nové metódy využívajúce najmodernejšie analytické prístupy a prístroje.

Parametre, pre ktoré sme v minulom období využili flexibilnú akreditáciu, boli taktiež posúdené a tieto látky boli zahrnuté do štandardných akreditovaných analytov pre jednotlivé metódy.

Ďalej sú uvedené najvýznamnejšie novo zavedené metódy, typy spracovávaných vzoriek a látky, pre ktoré môžete využiť naše akreditované analytické služby.

V prípade záujmu a akýchkoľvek informácií o rozsahu našich služieb nás, prosím, neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com  alebo na tel. +421 903 218 422.

 

Nové akreditované stanovenia

Významne sme rozšírili doposiaľ vykonávané stanovenia aj na špecifické typy vzoriek s v akreditačnom osvedčení tak máme novo uvedené konkrétne materiály u určitých skupín látok a prvkov, pre ktoré naši zákazníci vyžadovali explicitnú akreditáciu vztiahnutú práve na tieto materiály.

Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie zmeny a doplnenia v našom aktuálnom akreditačnom osvedčení, ktoré je kompletne k stiahnutiu na našich stránkach tu..

 

Materiály stavieb a pevné vzorky

Parametre

 • Kovy - Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cr(VI), Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hg, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr.
 • Anióny – sulfidy, chloridy.
 • Kyanidy – celkové, komplexné, ľahko uvoľniteľné (voľné) a disociovateľné.
 • Organické látky – fenoly, chlórfenoly, krezoly, ftaláty, dioxíny, furány, polychlórované bifenyly (PCB), brómované retardant horenia (BFR), polyaromatické uhľovodíky (PAH), chlórované alkány (C10-C30).

 

Nové metódy

 • Stanovenie celkového uhlíka (TC), celkového organického uhlíka (TOC) spaľovacou metódou s IR detekciou a výpočet celkového anorganického uhlíka (TIC) a uhličitanov z nameraných hodnôt.
 • Stanovenie celkovej síry a vodíka spaľovacou metódou s IR detekciou.
 • Stanovenie celkového dusíka spaľovacou metódou s TSC detekciou a stanovenie kyslíka dopočítaním.

 

Zeminy

Nové metódy

 • Stanovenie zrnitosti pevných vzoriek pomocou kombinovanej metódy mernej hmotnosti suspenzie, sitové analýzy a laserové difrakcie a výpočet priepustnosti z nameraných hodnôt podľa USBSC.

 

Pevné vzorky (sedimenty, kaly, pôdy, zeminy, horniny, atď.)

Parametre

 • Semiprchavé organické látky metódou plynovej chromatografie s MS alebo MS/MS detekciou (1-chlórnaftalén; 2,4,5-trichlórfenol; 2,4,6-trichlórfenol; 2,4-dimetylfenol; 2,4-dinitrotoluén; 2,4-dinitrofenol; 2,6-dichlórfenol; 2,6-dinitrotoluén; 2,4-dichlórfenol; 2-chlórnaftalén;               2-chlórfenol; 2-metylnaftalén; 2-metylfenol; 2-nitroanilín; 2-nitrofenol; 3-metylfenol;                 3-nitroanilín; 4,6-dinitro-2-metylfenol; 4-brómfenyl(fenyl) éter; 4-chlór-3-metylfenol;                4-chlóranilíne; 4-chlórfenyl(fenyl) éter; 4-metylfenol; 4-nitroanilín; 4-nitrofenol;                              6-kaprolaktám; acetofenón; anilín; benzidín; benzylalkohol; bis (2-chlóretoxy) metán;        bis (2-chlóretyl) éter; bis (2-chlórisopropyl) éter; butyl benzyl ftalát; karbazol; dibenzofurán; dietyl ftalát; dimetyl ftalát; di-n-octyl ftalát; dinoseb; difenylamín; hexachlorocyklopentadién; izoforón; nitrobenzén; N-nitrózodimetylamín; N-nitrózodi-n-propylamín; pentachlórfenol; fenol).
 • Perfluorované zlúčeniny (kyselina perfluórohexadekanová - PFHxDA, kyselina perfluórooktadekanová - PFOcDA, perfluórpentansulfonová kyselina - PFPeS, 10:2 fluórotelomer sulfónová kyselina - 10:2 FTS, kyselina perfluórooktán sulfónamidooctová - FOSA, kyselina N-metyl perfluórooktán sulfónamidooctová - MeFOSAA, N-etyl perfluórooktán sulfónamidooctová - EtFOSAA, kyselina 7H-perfluóroheptánová - HPFHpA, kyselina perfluóro-3,7-dimetylová - P37DMOA).
 • Celkové prchavé látky metódou plynovej chromatografie FID a MS detekciou – total VOC.

 

Vody

Parametre

 • Rezíduá liečiv a návykových látok metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou (gabapentín, 6-monoacetylmorfín (6-MAM), alprazolám, amfetamín, benzoylecgonin, bromazepam, buprenorfin glucuronid, EDDP (metabolit metadónu), efedrín, fentanyl, heroín, hydromorfón, chlórdiazepoxid, ketamín, klonazepam, kokaetylén, kokaín, kodeín, LSD, LSD hydroxy, MBDB (N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butamín), metadón, metamfetamín, MDA (3,4-metyléndioxyamfetamín), MDEA (3,4-metyléndioxy-N-etylamfetamín), MDMA (3,4-metyléndioxymetamfetamín), midazolam, morfín, norbuprenorfín, norbuprenorfín glucuronid, tetrazepam, THC (delta-9-tetrahydrocanabinol), THC gluckronid, THC hydroxy, THCA-A (delta9-tetrahydrocanabinol-2-karboxyl), THC-COOH (11-nor-9-karboxy-THC).
 • Pesticídy metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou (brodifacoum, bromadiolon, simazín-desetyl, spinosad, 1,2,4-triazol, karbofurán - suma).
 • Perfluórované zlúčeniny (kyselina perfluórohexadekánová - PFHxDA, kyselina perfluórooktadekánová - PFOcDA, perfluórpentánsulfónová kyselina - PFPeS, 10:2 fluórotelomer sulfónová kyselina - 10:2 FTS, kyselina perfluórooktán sulfónamidooctová - FOSAA, kyselina N-metyl perfluórooktán sulfónamidooctová - MeFOSAA, N-etyl perfluórooktán sulfónamidooctová - EtFOSAA, kyselina 7H-perfluóroheptánová - HPFHpA, kyselina perfluóro-3,7-dimetylová - P37DMOA).

 

Voda a výluhy

Nové metódy

 • Stanovenie celkového dusíka pomocou diskrétnej spektrofotometrie po mineralizácii peroxodisíranom.
 • Stanovenie fluoridov elektrochemickou metódou (ISE).

 

Biotické vzorky pre environmentálny monitoring

Parametre

 • Dioxíny, furány, polychlórované bifenyly (PCB), brómované retardanty horenia (BFR), polyaromatické uhľovodíky (PAH).

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na info.sk@alsglobal.com alebo na +421 903 218 422