Aktuality

Nové smery v oblasti monitoringu pôdneho vzduchu

25.5.2022

V termíne 18-20. mája sme boli účastníkmi tradičnej konferencie: „Sanační technologie XXIV“ v Uhorskom Hradisku.

Za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia, univerzít a spoločností zaoberajúcich sa problematikou sanácie boli hlavnými okruhmi legislatívy pre odstraňovanie ekologických záťaží, nové sanačné technológie vrátane praktických prípadov z Českej i Slovenskej republiky, monitoring v rámci projektov a Operačný program životného prostredia.

Laboratóriá ALS mali prostredníctvom Ing. Marie Suchanovej PhD., vedúca validačného tímu, prezentáciu o moderných možnostiach odberov analýz ovzdušia a pôdneho vzduchu s využitím pasívneho vzorkovania. Tento prístup k odberu vzoriek sa už niekoľko desaťročí využíva na monitorovanie hladín prchavých organických látok (VOC). Pasívne vzorkovanie sa využíva najmä na presnejšie stanovenie miest s vysokou kontamináciou pri monitoringu väčších území a významnou výhodou je mapovaním „priemerných“ koncentrácií látok za dlhšie obdobie. V poslednej dobe sa presadzujú moderné vzorkovacie systémy integračného typu s komerčným označením Waterloo Membrane Sampler™ (WMS). Toto zariadenie je využívané na vzorkovanie vnútorného i vonkajšieho ovzdušia a pôdneho vzduchu v monitorovacích vrtoch. Umožňuje vzorkovanie pôdneho vzduchu aj v prípadoch vysokej okolitej vlhkosti, čo býva často prekážkou pre odbery pôdneho vzduchu inými metódami. Vzhľadom na svoje malé rozmery, je vzorkovač možné použiť na odbery pôdneho vzduchu z vrtov s priemerom už od 1 cm. Veľkou výhodou je tiež jednoduchá a rýchla inštalácia bez nutnosti použitia púmp na odbery pôdneho vzduchu, čím sa znižujú náklady na odbery vzoriek.

V laboratóriách ALS je vyvinutá validovaná a akreditovaná metóda na spracovanie tohto typov vzorkovačov, v rámci ktorej stanovujeme 34 prchavých látok zahŕňajúce chlórované organické zlúčeniny, aromatické látky, BTEX, aldehydy, ketóny a vybrané ropné uhľovodíky. Našim laboratóriom už prešli stovky vzoriek pôdneho vzduchu. Aplikáciu WMS je tak možné s výhodou využiť na vzorkovanie pôdneho vzduchu pri posudzovaní a hodnotení závažnosti antropogénneho znečistenia.

Radi sme sa stretli s našimi partnermi, zákazníkmi a odbornou verejnosťou v Uhorskom Hradisku a dúfame, že uvedený moderný prístup k monitoringu ovzdušia a pôdneho vzduchu bude napomáhať k efektívnemu monitoringu nielen sanačných prác.