Aktuality

Nové možnosti analýzy ovzdušia a pôdneho vzduchu v laboratóriách ALS

16.11.2020

V laboratóriách ALS pokračujeme v rozširovaní ponuky monitoringu vnútorného a vonkajšieho ovzdušia a pôdneho vzduchu. Okrem štandardných analýz prchavých organických látok (VOC) na vzorkovačoch typu Radiello a SKC trubičkách zavádzame pre našich partnerov aktuálne stanovenie prchavých organických látok pomocou pasívneho vzorkovača Waterloo Membrane Sampler™.

Výhody použitia WMS

Waterloo Membrane Sampler™ (WMS) je pasívny vzorkovač integračného typu. Toto zariadenie sa používa, rovnako ako Radiello samplery, pre vnútorné a vonkajšie odbery vzoriek vzduchu. Okrem toho tiež umožňuje odber vzoriek pôdneho vzduchu, a to aj v prípadoch vysokej vlhkosti okolia, ktorá je často prekážkou odberu pôdneho vzduchu inými metódami. Existujú tri typy vzorkovačov WMS určených na rôzne účely odberu vzoriek za rôznych podmienok (vlhkosť, očakávaná koncentrácia látok, atď.). Tieto vzorkovače umožňujú kvantitatívne stanovenie cieľových zlúčenín s podobnou presnosťou a správnosťou, ako sú dosiahnuté, napr. u aktívneho vzorkovania pomocou SUMMA podľa EPA TO-15. Ich výhodou je známa hodnota difúzných koeficientov pre mnoho bežných VOC a možnosť ich výpočtu prakticky pre akýkoľvek VOC na základe retenčného indexu v plynovej chromatografii.

Výhody Waterloo Membrane Sampler™

  • Jednoduché použitie, manipulácia, malé rozmery
  • Nízke limity stanovenia vďaka kumulácii látok v sorbente
  • Informácie o výskyte kontaminácie za dlhšie časové obdobie
  • Široký rozsah látok
  • Univerzálne použitie pre vzduch a pôdny vzduch
  • Možnosť monitoringu väčšej plochy bez potreby častého aktívneho vzorkovania

Veľkou výhodou pasívnych vzorkovačov je skutočnosť, že na rozdiel od aktívnych vzorkovačov (napr. SKC trubičky so sorbentami), ktoré poskytujú informácie o stave prostredia, z ktorého sa odoberajú vzorky, len v čase odberu vzoriek, pasívne vzorkovače umožňujú dlhodobé monitorovanie životného prostredia a získané koncentrácie naznačujú priemernú kontamináciu počas celého obdobia odberu vzoriek (zvyčajne dní alebo až týždňov).

WMS ponúka jednoduchý odber vzoriek, ľahkú manipuláciu a prepravu a  vďaka hromadeniu látok v médiu, v ktorom sa počas celého odberu vzoriek VOC akumulujú aj dostupnosť nízkych koncentračných limitov. Vzhľadom na svoju malú veľkosť sa vzorkovač môže použiť na odber vzoriek pôdneho vzduchu zo studní s priemerom len 1 cm.

Pasívne vzorkovače sa využívajú na zisťovanie miest s vysokou kontamináciou, a to pri monitorovaní väčších plôch mapovaním "priemerných" koncentrácií látok počas dlhšieho obdobia. Použitie pasívnych vzorkovačov v takýchto prípadoch výrazne šetrí náklady na opakovaný aktívny odber vzoriek.

Princíp vzorkovania a stanovenia pre WMS

Konštrukcia vzorkovača obsahuje inertnú nádobu (vialku) naplnenú sorbentom, utesnenú polydimetylsiloxánovou (PDMS) membránou. Keď vzorkovač príde do styku so vzduchom, prchavé organické zlúčeniny prechádzajú membránou a následne sa zachytia na sorbente. 

Základné typy vzorkovačov sú:

WMS-SE™ („solvent-extraction“) –ideálne pre monitorovanie VOC vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Obsahuje sorbent s vysokou kapacitou na kvantifikáciu látok prítomných v rôznych úrovniach koncentrácie v rámci kalibračného rozsahu.

WMS-LU™ („low-uptake rate“) – špeciálne navrhnuté na monitorovanie VOC v pôdnom vzduchu. Pomalšia rýchlosť sorpcie zmierňuje možný účinok "hladovania" vzorkovača v dôsledku príliš rýchlej sorpcie VOC z prostredia, ktoré sa môže vyskytnúť pri odbere vzoriek pôdneho vzduchu s nízkymi koncentráciami VOC.

WMS-TM™ - („thick-membrane“) – jedinečné riešenie na kvantifikáciu VOC aj vo veľmi vlhkom prostredí alebo v slabo priepustných pôdach, a to vďaka najnižšej rýchlosti rozpustnosti všetkých dostupných vzorkovačov.

Stanovenie VOC zo vzorkovača WMS v ALS Czech Republic

Vlastné stanovenie obsahu prchavých organických látok sa následne vykonáva na najmodernejších prístrojoch rýchlou, citlivou a spoľahlivou metódou plynovej chromatografie v spojení s detekciou hmotnosti (GC-MS).

V súčasnosti v ALS ponúkame akreditované stanovenie 34 prchavých látok vrátane chlórovaných organických zlúčenín, aromatických látok, BTEX, aldehydov, ketónov a vybraných ropných uhľovodíkov. Metóda je vhodná na kvantifikáciu látok od 0,2 do 0,4 μg/vzorka (možný prepočet na m3), čo v očakávanom čase odberu vzoriek 7 dní znamená dosiahnutie limitu stanovenia medzi 0,004 a 0,3 mg/m3 v závislosti od použitého typu vzorkovača a monitorovanej analýzy.

Zoznam stanovovaných VOC laboratóriom ALS

VOC

µg/vzorka

VOC

µg/vzorka

Methyl iso-Butyl Ketone

0.4

1.1.2-Trichloroethane

0.4

Acetone

0.4

1.1.2.2-Tetrachloroethane

0.4

2-Butanone (MEK)

0.4

1.1.1-Trichloroethane

0.4

1.2.4-Trimethylbenzene

0.4

1.3-Dichlorobenzene

0.4

1.3.5-Trimethylbenzene

0.4

1.1-Dichloroethene

0.4

Styrene

0.4

Chloroform

0.4

n-Propylbenzene

0.4

Tetrachloromethane

0.4

Benzene

0.4

1.1-Dichloroethane

0.4

ortho-Xylene

0.4

Vinyl Chloride

0.4

meta- & para-Xylene

0.4

Trichloroethene

0.4

Toluene

0.4

trans-1.2-Dichloroethene

0.4

Ethylbenzene

0.4

Dichloromethane

0.4

1.2-Dichlorobenzene

0.4

cis-1.2-Dichloroethene

0.4

1.2-Dichloroethane

0.4

Cyclohexane

0.4

Chlorobenzene

0.4

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)

0.4

1.4-Dichlorobenzene

0.4

n-Hexane

0.4

Tetrachloroethene

0.4

n-Heptane

0.4

 

Ak máte požiadavku na stanovenie prchavých látok vo vzduchu (prostredníctvo pasívných vzorkovačov, prípadene aj aktávne vzorkovanie) neváhajte nás kontaktovaź na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com

Referencie:

http://www.waterloomembranesampler.com/