Aktuality

Nová metóda na stanovenie organických polutantov v sedimentoch po lyofilizácii

6.4.2021

Prečo sledovať PAH, PCB a OCP v sedimentoch?

Organochlórové pesticídy (OCP), polychlórované bifenyly (PCB) a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) sú organické látky, ktoré sa vyskytujú ako chemické indivíduá alebo zmesi vykazujúce toxické vlastnosti, pretrvávajú a bioakumulujú sa v prostredí a dochádza u nich k prenosu a ukladaniu i stovky až tisíce kilometrov od ich zdroja. U týchto látok bol preukázaný významný škodlivý vplyv na ľudské zdravie a nepriaznivé účinky na životné prostredie. Prvé dve uvedené skupiny (OCP a PCB) sa radia medzi perzistentné organické polutanty (POPs) a sú zaradené na zozname prioritných polutantov Štokolmského dohovoru. Rada PAH, z ktorých najznámejší zástupca je benzo[a]pyrén, vykazujú genotoxické a mutagénne vlastnosti.

Distribúcia týchto kontaminantov v jednotlivých zložkách životného prostredia je ovplyvnená mnohými faktormi a vďaka ich výskytu v atmosfére, vodnom i terestrickom ekosystéme sú považované za všadeprítomné kontaminanty životného prostredia. Ich afinita k vodnému prostrediu je minimálna, ochotne sa však sorbujú na tuhé častice, nech už ide o popol, prach, pôdu alebo sediment. Vzhľadom k tomu, že kumulácia týchto látok v sedimentoch môže prebiehať i niekoľko rokov, sedimenty sú považované za významný rezervoár kontaminantov a jeden zo sledovaných indikátorov znečistenia životného prostredia.

Príprava sedimentov pre stanovenie PAH, PCB a OCP lyofilizáciou

Akým spôsobom spracovať vzorku sedimentu, ktorý obsahuje majoritnú časť vodu? Nie nadarmo sa hovorí, všetkého veľa škodí. A v tomto prípade je voda nežiadúcou zložkou, preto je potrebné ju pred analýzou efektívne a pritom šetrne odstrániť takým spôsobom, aby nedošlo k stratám cieľových analytov alebo k zmene charakteru vzorky.

S výhodou sa teda využíva lyofilizácia, proces šetrného sušenia vzorky v zamrazenom stave, bez nutnosti použitia tepla.  Využitie vákuovej sublimácie vody (respektíve ľadu) umožňuje zachovať pôvodnú štruktúru sušenej vzorky. Lyofilizácia je v súčasnosti využívaná naprieč technologickými odvetviami, z ktorých najznámejší je spracovanie ovocia v potravinárskom priemysle. Proces lyofilizácie sa skladá z troch fáz ‒ zamrazovanie, primárna a sekundárna fáza sušenia.

Pri zamrazovaní sa lyofilizovaná vzorka zmrazí pod teplotu, pri ktorej nemôže existovať tekutina v kvapalnom skupenstve. Fáza sušenia predstavuje sublimáciu ľadu zo zmrazeného produktu za využitia vákua, t. j. prechod z pevného skupenstva priamo do plynného. Vodní para sa následne vymrazuje na kondenzátore. Kondenzátor sa udržuje pri teplote -55 °C alebo nižšej. Doba lyofilizácie závisí od množstva vzorky a obsahu vody v nej. Výsledkom je perfektne vysušená „štandardizovaná“ vzorka, ktorú už je možné dobre spracovať a podrobiť následnej extrakcii. Pri lyofilizácii vzorky sa minimalizuje riziko straty prchavých analytov a k analýze PAH, PCB a OCP je potrebné len cca 10 g finálneho lyofilizátu.

Stanovenie PAH, PCB a OCP v lyofilizovaných sedimentoch

Po ukončení lyofilizácie dostávame vzorku zbavenú všetkej vody a pripravenú k extrakcii organických analytov. Pri látkach, ktoré sa na materiál sorbujú i niekoľko desiatok rokov, musí byť zvolený dostatočne účinný, robustný a rýchly typ extrakcie, ideálne s minimálnou spotrebou rozpúšťadiel, v rámci minimalizácie vplyvu na životné prostredie. Štandardnou otázkou je či bude dostačujúca bežná extrakcia v ultrazvukovom kúpeli alebo mechanická extrakcia trepaním, alebo je vhodné zvoliť niekoľkohodinovú extrakciu podľa Soxhleta? Spoločnosť ALS išla ešte ďalej a zvolila moderné zariadenie na extrakciu environmentálnych vzoriek pomocou mikrovlnne asistovanej extrakcie. K takejto extrakcii postačí malé množstvo rozpúšťadla a dochádza k efektívnej migrácii cieľových látok zo vzorky priamo do rozpúšťadla. Na rozdiel od extrakcie podľa Soxhleta je skrátený čas extrakcie z hodín na desiatky minút pri zachovaní vysokej extrakčnej účinnosti. Behom 60 minút môže byť vďaka optimalizovanému mikrovlnnému procesu extrahovaných v našom zariadení až 24 vzoriek.

Získaný extrakt je následne podrobený cieľovej analýze na najmodernejšom plynovom chromatografe Agilent, ktorý je spojený s tandemovým hmotnostným detektorom, ktorý zaistí selektivitu na úrovni mikrogramov na kilogram lyofilizovanej vzorky. Výsledkom je analytický záznam, v ktorom je redukovaný vplyv matrice vďaka špecifickému nastaveniu charakteristickému pre každú sledovanú látku.

Využitím najmodernejších technológií a vhodnému spojeniu procesu lyofilizácie, mikrovlnnej extrakcie a plynovej chromatografie s tandemovým hmotnostným detektorom, získala spoločnosť ALS spoľahlivý, účinný a rýchly postup pre monitoring perzistentných organických látok v rôznorodom spektre sedimentov na úrovni ultrastopových koncentrácií.  Metóda je plne validovaná a akreditovaná ČIA.

 

Technické charakteristiky metódy PAH, PCB a OCP v lyofilizovanom sedimente na GC/MSMS

  • Kód pre objednanie metódy S-SMLGMS01, lyofilizácia S-PPLYOF
  • Akreditácia – áno
  • Potrebné množstvo vzorky po lyofilizácii 10g
 

Parameter

Medza stanoviteľnosti (mg/kg suš.)

Parameter

Medza stanoviteľnosti (mg/kg suš.)

Parameter

Medza stanoviteľnosti (mg/kg suš.)

PAH (16 látok)

PCB (7 kongenerov)

OCP (22 látok, pokračovanie)

naftalen

0.01

PCB 52

0.0001

HCH beta

0.0001

acenaftylen

0.01

PCB 28

0.0001

HCH gama

0.0001

acenaften

0.01

PCB 180

0.0001

alfa-endosulfan

0.01

fluoren

0.01

PCB 153

0.0001

heptachlor

0.01

fenanthren

0.01

PCB 138

0.0001

heptachlorepoxid-cis

0.01

anthracen

0.01

PCB 118

0.0001

heptachlorepoxid-trans

0.01

fluoranthen

0.01

PCB 101

0.0001

hexachlorethan

0.01

pyren

0.01

suma 7 PCB

0.0007

telodrin

0.01

benzo(a)anthracen

0.01

OCP (22 látok)

aldrin

0.01

chrysen

0.01

hexachlorbenzen (HCB)

0.0001

dieldrin

0.01

benzo(b)fluoranthen

0.01

pentachlorbenzen

0.01

endrin

0.01

benzo(k)fluoranthen

0.01

4,4'-DDE

0.0001

2,4-DDT

0.0001

benzo(a)pyren

0.01

hexachlorbutadien

0.01

isodrin

0.01

Indeno(1 2 3-cd)pyrene

0.01

2,4-DDE

0.0001

2,4-DDD

0.0001

dibenzo(a,h)anthracen

0.01

4,4'-DDD

0.0001

   

benzo(g,h,i)perylen

0.01

4,4'-DDT

0.0001

   

suma 16 PAU

0.16

HCH alfa

0.0001