Aktuality

Monitorovanie výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách

7.6.2021

Štúdie ukázali, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách je efektívny nástroj pri predchádzaní šírenia infekcie.

SARS-CoV-2 je infikovanými osobami vylučovaný do odpadových vôd väčšinou už od tretieho dňa po nakazení. Tento časový horizont je omnoho kratší ako doba, bežne potrebná k tomu, aby sa u ľudí prejavili dostatočne pozorovateľné príznaky, ktoré vedú k vyhľadaniu lekárskej pomoci a následnému prípadne pozitívnemu testu na COVID-19 – tento proces môže trvať o niekoľko dní dlhšie.

Odpadové vody sú preto unikátnym zdrojom informácií, ktorý poskytne „v reálnom čase“ lepší odhad rozšírenia koronavírusu v porovnaní s klinickými vzorkami.

Monitoring odpadových vôd môže zachytiť COVID-19 aj v skupinách ľudí, ktorí neboli hromadne testovaní, alebo sú bez príznakov, a tým poskytuje cenné informácie pre prevenciu šírenia nákazy.

 

Rutinný monitoring odpadových vôd je preto možné použiť ako neinvazívny nástroj skorého varovania, ktorý upozorní na nové alebo skôr neodhalené ohniská nákazy COVID-19. Spoločnosť ALS, v spolupráci s projektom ColoSSoS Water Research Australia, nedávno vyvinula komplexnú metodiku na analýzu COVOD-19 v odpadových vodách.

Metodika testovania COVID-19

Vyvinutá PCR metóda sa zameriava na dva gény, N a ORF gény, a je špecifická pre kmene SARS-CoV-2. Vzorka vody sa najskôr zakoncentruje membránovou filtráciou. Akákoľvek nukleová kyselina je potom extrahovaná pomocou automatických systémov a prejde analýzou Real Time PCR, spojenou s reverznou transkripciou na detekciu či kvantifikáciu koncentrácie dvoch cieľových génov. Koncový výsledok sa vo vzorke odpadovej vody uvádza ako pozitívny / negatívny (v prípade kvalitatívneho testu) alebo ako počet kópií génov / 100 ml  (kvantitatívny test).

Pravidelné overovanie postupov pomocou duplikátov, slepých vzoriek, spolu s dodržiavania pravidiel procesu v každom kroku pracovného postupu zaručujú, že vychádzajúce údaje spĺňajú najvyššie štandardy kvality. PCR metóda testovania vôd je rýchla, citlivá a je na ňu potrebné relatívne malé množstvo vzorky. Taktiež je možné spracovávať veľké počty vzoriek v pomerne krátkom čase.

Využitie vo vodnom hospodárstve

Analýzu COVID-19 odpadových vôd možno aplikovať na všetky typy odpadových vôd, či už municipálnych alebo priemyselných. Využívať sa dá k ochrane verejného zdravia alebo zaisteniu bezpečnosti prevádzky a kontinuity podnikania v priemysle.

Ochrana verejného zdravia

Identifikácia a prípadná kvantifikácia COVID-19 v miestnych verejných systémoch čistenia odpadových vôd pomáha sledovať priebeh pandémie, identifikovať miesta s vysokým výskytom koronavírusu alebo odhaliť nové lokality výskytu. Vďaka týmto informáciám sa dá taktiež predpovedať potenciál rozšírenia ochorenia z ohniska. Rutinný monitoring by mohol byť zavedený v mestských aj verejných čistiarňach odpadových vôd (ČOV) a cielene v miestach s vysokou hustotou obyvateľstva, ako sú nemocnice, sídliská či priamo bytové domy, domy pre seniorov, domy sociálnych služieb, školy, väznice alebo veľké priemyselné podniky.

Zaistenie kontinuity podnikania a bezpečnosti zamestnancov

Zaistenie bezpečnosti zamestnancov je pre každú organizáciu zásadný na udržanie podnikania a dlhodobého úspechu. Pre najrôznejšie objekty, priemyselné odvetvia alebo podniky, ktoré prevádzkujú samostatné ČOV, či majú vlastný vývod do kanalizácia, bude implementácia COVID-19 v odpadových vodách poskytovať ďalšie dôležité informácie pre zmierňovanie rizík.

Príklady objektov, priemyselných odvetví a podnikov, kde by monitoring mohol významne zmierniť riziká sú:

  • nemocnice,
  • školy,
  • väznice,
  • lomy,
  • výrobné závody, podniky,
  • domy opatrovateľských služieb,
  • obranné / vojenské zariadenia.

Pravidelný monitoring môže poskytnúť informácie, že zamestnanci nie sú nakazený a tým zaistiť bezpečnosť ľudí aj podnikania. Pokiaľ by COVID-19 bol zistený, možno ihneď začať s cieleným testovaním ľudí a sledovaním kontaktov, aby sa dopad potenciálneho rozšírenia infekcie na prevádzku / výrobu minimalizoval. Programy monitoringu môžu identifikovať vznikajúce alebo znovu sa objavujúce ohniská nákazy, objaviť asymptomatické skupiny jedincov a overiť úspešnosť potlačenia COVID-19 v rámci komunity alebo zamestnancov.

Požiadavky k odberu vzorky

Vzorky sa odoberajú z prítoku do ČOV alebo z definovaných miest v kanalizačnom potrubí; odoberá sa zmesová 24-hodinová vzorka, buď v pravidelných časových intervaloch alebo na základe prietoku vody.

Dodacia lehota Do 5 dní.
Množstvo vzorky Optimálne 500 ml plastová fľaša.
Doprava & skladovanie Prevážajte chladené ľadom alebo pri teplote do 4°C.
Limit stanovenia 100 kópií/100ml

Ohľadne odberu vzoriek, pokynov k vyhodnoteniu údajov a nastavenia plánu opatrení v prípade pozitívneho nálezu sa odporúča obrátiť sa na príslušné miestne orgány, ministerstvo zdravotníctva alebo krajskú hygienickú stanicu.

Informácie k testovaniu

Real Time PCR (RT-PCR) – kvalitatívny test, detekcia prítomnosti SARS-CoV-2 – výsledkom je pozitívny / negatívny nález.

Digital PCR (dd-PCR) – kvantitatívny test – výsledok vyjadrený ako počet kópií na 100 ml s limitom kvantifikácie 100 kópií/100 ml.

Dodacia doba

Výsledky sú k dispozícii zvyčajne do 3 (kvalitatívne výsledky) alebo 4 (kvantitatívne výsledky) pracovných dní odo dňa dodania vzorky do laboratória.

V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o ďalšie informácie, objednávku služieb ALS  nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo nám zavolajte na +421 903 218 422.

Referencie:  https://www.nature.com/articles/d41586-020-00973-x