Aktuality

Laboratória ALS rozširujú ponuku stanovenia pesticídov v zeminách

26.1.2018

Analýzy

Akreditovaná metóda

Vzorkovnice

Odber vzoriek

Pôsobnosť

Stanovenie pesticídov v zeminách

Áno

Poskytujeme v cene analýzy

Poskytujeme, cena podľa dohody

V rámci celej SR

 

Stanovenie pesticídov v ALS

Laboratóriá ALS dlhodobo figurujú na predných miestach v oblasti analýz pesticídov v životnom prostredí.  S vývojom nových metód stále pokračujeme a rozširujeme tak portfólio akreditovaných analýz a stanovených pesticídnych látok. Laboratória ALS zaviedli novú metódu pre stanovenie viac než 100 pesticídov vo vzorkách zemín a sedimentov. Metóda je plne akreditovaná Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).

Pesticídy v zeminách a súvisiaca legislatíva

Legislatívna problematika pesticídov v zeminách je na Slovensku riešená  v Smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 28. januára č. 1/2015 -7. na vypracovanie analýzy rizíka znečisteného územia. V prílohe č. 12 a Príloha 12a. Indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia a pôdy pre pesticídy určuje maximálne limity pre jednotlivé skupiny pesticídov a to pesticídy organické chlórované (OCP) a pre pesticídy ostatné. Limity sa líšia pre zeminy na priemyslovo využívaných územiach a zeminy v obytných zónach.

Spotreba pesticídov a ich osud v životnom prostredí

Spotreba pesticídov je stále vysoká (napr. v roku 2016 sa v Európe spotrebovalo 420 000 ton) a pesticídy predstavujú tiež najširšiu skupinu kontaminantov, ktoré sú do životného prostredia vnášané cielene ľudskou činnosťou. Obecný trend dnes smeruje k aplikácii biodegradabilných, menej perzistentných a toxických pesticídov. Hoci doba rozpadu týchto látok je v porovnaní s skorej používanými pesticídmi, napr. organochlórovými pesticídmi, omnoho kratšia. Ich opakované použitie môže viesť k akumulácii v životnom prostredí. Vzhľadom k tomu, že neustály nový prísun pesticídov do pôd prevyšuje rýchlosť ich degradácie, nasledujú tieto látky osud iných perzistentných látok, ktoré zotrvávajú v prostredí po dobu niekoľkých rokov. Príkladom je nielen prípad už zakázaných látok atrazínu a simazínu, ktoré sú vo vzorkách stále nachádzané.

Degradácia pesticídnych látok naviac môže viesť k produkcii metabolitov (rozkladných produktov) pesticídov, ktoré vznikajú biotickými a abiotickými procesmi v pôde, kde sú produkované látky, ktoré môžu byť toxickejšie a rezistentnejšie než materské látky. Vďaka iným fyzikálno-chemickým vlastnostiam môžu ďalej tieto metabolity ľahko kontaminovať i necielené zložky životného prostredia, ako sú napríklad podzemné alebo povrchové vody.

V rokoch 2016-2017 bol v Českej republike vykonaný rozsiahli rozbor poľnohospodárkych orných pôd (Hvězdová M. et al.: Currently and recently used pesticides in central Europe arable soils, Science of the Total Environment, 2018, 613-614, 361-370). Štúdia zahrňovala 75 vzoriek orných pôd a testovaných bolo celkom 51 pesticídov a 9 metabolitov. Podľa už vyššie diskutovaných (atrazín a simazín), bola väčšina pôd kontaminovaná triazínovými herbicídmi a ich metabolitmi (89% vzoriek), ako druhý najfrekventovanejší bol detekovaný fungicíd konazol (73% pôd), kde viac než polovica pozitívnych vzoriek pôd obsahovala tieto látky v množstvách viac ako 0,01 mg/kg.

Popis metódy stanovenia pesticídov v pôdach

K extrakcii a príprave vzoriek sa používa rýchla metóda QuEChERS. Extrakt je ďalej vhodne nariedený a analyzovaný na najmodernejších prístrojoch rýchlou, citlivou a spoľahlivou metódou ultra-účinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC–MS/MS). V súčasnej dobe metóda zahŕňa stanovenie širokého spektra triazínových pesticídov a ich metabolity (atrazín, simazín, ametrín, desmetrín, hexazinón, prometón, terbutylazín, ai.), nikotínových pesticídov (acetamiprid, imidakloprid, tiakloprid), karbamátových pesticídov (aldikarb, karbaryl, karbendazim, fenoxykarb, oxamyl), organofosfátových pesticídov, a mnohých ďalších.

ALS prevádzkujú moderné analytické laboratóriá akreditované ČIA podľa ČSN EN ISO/IEC 17025. Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti chemických, rádiochemických, mikrobiologických a fyzikálnych rozborov. Prevedené analýzy pokrývajú prevažne oblasť životného prostredia, potravín, farmácie a olejov. Naše analytické služby poskytujeme na celom území Českej republiky.

Ak máte požiadavku na stanovenie pesticídov v zeminách, či iných laboratórnych analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com .