Aktuality

Laboratória ALS Czech Republic sa podieľali na štúdii TOPA v oblasti hasiacich pien

13.12.2021

Podľa správy [1] uverejnenej Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou sa v EÚ ročne predá až 20 000 ton hasiacich pien na báze PFAS (polyfluoralkylové látky).

Tieto peny sa používajú predovšetkým v chemickom priemysle, značné množstvo však využívajú hasiči a armáda, a to ako pri výcviku, tak pri skutočných požiaroch. Zlúčeniny PFAS potom prenikajú do životného prostredia – nádrží podzemných vôd, ale kontaminujú aj pôdu a sedimenty. Orgány v EÚ sú hlboko znepokojené kontamináciou PFAS. Nedávno EÚ zverejnila smernicu 2020/2184, ktorá požaduje monitorovanie vybraných PFAS v pitnej vode.

Polyfluoralkylové látky PFAS sú označované ako skupina tisícov jednotlivých analytov, najznámejšími analytmi PFAS sú PFOS a PFOA. Pretože polyfluoralkylové látky pozostávajú z toľkých jednotlivých zlúčenín, znemožňuje táto skutočnosť analytické stanovenie všetkých jednotlivých zlúčenín. Preto bola ako nástroj pre hodnotenie „celkového“ obsahu PFAS navrhnutá metóda TOP Assay (Total Oxidizable Precursor). Metóda testu TOP využíva za špecifických podmienok štiepenie k rozkladu „neznámych“ analytov PFAS a ich premenu na bežnejšie a ľahšie merateľné analyty.

Spoločnosť ALS Czech Republic sa zúčastnila štúdie, ktorú organizovala  Intersolia Sweden AB v mene Swedish Defence Material Administration (FMV). Cieľom štúdie bolo zistiť, či je test TOPA, optimalizovaný pre hasiace peny bez prítomnosti PFAS, spoľahlivou analytickou metódou na posúdenie, či hasiaca pena neobsahuje PFAS.

V tejto štúdii bolo dôkladne testovaných šesť pien bez obsahu PFAS a jedna bežná pena na báze PFAS (všetky vzorky vybrané odborníkmi z FMV). Všetky výsledky boli štatisticky vyhodnotené spoločnosťou Intersolia Sweden AB a bola navrhnutá príslušná optimalizovaná metóda. Podľa Dr. Woldegiorgise (Intersolia Sweden AB) „hlavným celkovým záverom štúdie je, že keď sa bude regulovať výroba, uvádzanie na trh a používanie hasiacich pien a regulačné orgány stanovia limitné hodnoty pre PFAS, potom je dôležité, aby boli poskytnuté jednoznačné regulačné pokyny pre analytické metódy k overovaniu limitných hodnôt.“ ALS Czech Republic, s.r.o. víta takéto iniciatívy a je hrdá na to, že je súčasťou takého projektu.

Referencie:                 

[1] The use of PFAS and fluorine-free alternatives in fire-fighting foams d5b24e2a-d027-0168-cdd8-f723c675fa98 (europa.eu)