Aktuality

Konferencia PITNÁ VODA v Trenčianskych Tepliciach

5.6.2023

Už tento týždeň, 6. - 8. júna 2023, sa v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice uskutoční obľúbená konferencia PITNÁ VODA.

Hlavnými témami budú vývoj vodárenstva na Slovensku, systémy zásobovania pitnou vodou, legislatíva, vodné zdroje, ako aj kvalita a bezpečnosť pitnej vody.

Ide o renomované podujatie, na ktorom samozrejme nebudú chýbať laboratóriá ALS a jej odborníci. Môžete sa informovať o nových analýzach, legislatíve a plánovaných inováciách. Do programu konferencie sa aktívne zapoja aj dve naše kolegyne z Prahy, Tatiana Halešová a Jana Kováčová.

Hneď v prvý deň konferencie vystúpi vedúca sekcie ALS PFAS-LC/MS Jana Kováčová s témou "PFAS a pitná voda". Per/Polyfluóralkylované zlúčeniny patria v súčasnosti medzi známe a perzistentné kontaminanty životného prostredia. Ich nebezpečnosť spočíva najmä v biokoncentrácii, bioakumulácii a biomagnifikácii týchto zlúčenín vo vodných a suchozemských potravinových reťazcoch. Prednáška predstaví spektrum látok a možnosti analýzy PFAS v laboratóriách ALS, rozoberie novú legislatívu EÚ platnú od 1. januára 2022, ako aj výskyt PFAS vo vode a pôde.

Tatiana Halešová, manažérka výskumných projektov ALS, v príspevku predstaví najnovšie poznatky o kvalite vody z hľadiska výskytu moderných znečisťujúcich látok: Pesticídy a liečivá vo vodách Českej a Slovenskej republiky a ich vplyv na kvalitu pitnej vody. Výskyt a osud pesticídov vo vodách je v súčasnosti pomerne dobre zmapovaný, sú stanovené prípustné legislatívne limity a technologické postupy v čistiarňach odpadových vôd, ktoré môžu významne regulovať obsah pesticídov. Situácia v prípade obsahu a kontroly liečiv však nie je rovnaká. Prítomnosť účinných farmaceutických látok a ich degradačných produktov je v súčasnosti možné monitorovať na veľmi nízkych koncentračných úrovniach. Žiaľ, zatiaľ nie je k dispozícii žiadna osobitná legislatíva, ktorá by regulovala kvalitu vody odchádzajúcej z ČOV. Negatívny vplyv na vodné ekosystémy a iné zložky životného prostredia sa tak zvyšuje. 

Veríme, že program konferencie bude zaujímavý. Prajeme všetkým účastníkom príjemný pobyt a veľa nových informácií!

ALS tím.