Aktuality

Konferencia Analytika odpadov VII

23.11.2021

Vo štvrtok 21. 10. 2021 sa konal už siedmy ročník konferencie Analytika odpadov, za účasti aj našich kolegov, ktorá sa konala v Kutnej Hore.

V referáte Tomáša Boudu a Ivy Vošahlíkovej „Špecifiká odpadov so zvýšeným obsahomprírodných rádionuklidov vznikajúcich na tzv. pracoviskách NORM“ bola účastníkom konferencie poskytnutá podrobná informácia o špecifických odpadoch, ktoré sú uvoľňované z pracovísk s možnosťou zvýšeného ožiarenia z prírodného zdroja žiarenia (napr. úpravne pitnej vody obsahujúce zvýšené aktívne koncentrácie niektorých rádionuklidov a potom najmä rôzne výrobné procesy, ktoré spracovávajú suroviny so zvýšeným obsahom prirodzených rádionuklidov). Na tieto odpady „NORM“ sa vzťahujú okrem požiadaviek odpadovej legislatívy tiež požiadavky dané atómovým zákonom podrobne špecifikované v príslušnej vyhláške Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB), ktoré majú za úlohu znížiť možné ožiarenie obyvateľstva, ktoré môže s týmito odpadmi prísť do styku.

Laboratórium ALS Czech Republic, s.r.o. disponuje potrebným technickým vybavením na stanovenie všetkých prírodných rádionuklidov, pre ktoré sú stanovené tzv. uvoľňovacie úrovne. Hodnotenie materiálov NORM zaisťuje tím odborníkov, ktorí na základe Osobitnej odbornej spôsobilosti (OS), udelenej SÚJB, vykonávajú hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v uvoľňovaných materiáloch NORM. Počas 3 rokov, kedy vykonávame rozbory a hodnotenia materiálov NORM sme získali množstvo skúseností, o ktorých referovali v druhej časti prednášky.

V druhom referáte Tomáša Boudu „Porovnanie perkolačných kolónových výluhov odpadov s jednorazovými vsádzkovými výluhmi“ boli účastníkom konferencie poskytnuté zhrnutie skúseností nášho laboratória jednak s bežnými vsádzkovými výluhmi odpadov (podľa českej legislatívy) a tiež s kolónovými perkolačnými výluhmi pre našich zahraničných klientov. V príspevku bol uvedený prehľad najbežnejších jednorazových vsádzkových výluhov, podrobne je popísaný spôsob prípravy perkolačných výluhov. Je diskutované porovnanie oboch typov výluhov, ich výhody a nevýhody a typické použitie. Rovnako je spomenutá aj otázka kvality prípravy výluhov, ako aj možnosť skrátenia doby trvania pomerne drahých a dlhotrvajúcich perkolačných výluhov.

Vedúci Technického oddelenia Ivan Trešl vo svojom príspevku „Skúsenosti so stanovením polychlórovaných alkánov (SCCP a MCCP) vo vzorkách odpadov“ prezentoval skúsenosti laboratória ALS s analýzou polychlórovaných alkánov. Polychlórované alkány, niekedy tiež nazývané polychlórované parafíny, je široká skupina látok so širokým uplatnením v priemyselných aplikáciách a vzhľadom k svojim vlastnostiam a negatívnym dopadom na zdravie človeka a životné prostredie sa radí medzi perzistentné polutanty. Podľa dĺžky uhlíkového reťazca sú najsledovanejšie polychlórované alkány s krátkym (SCCP) a stredným (MCCP) reťazcom. SCCP sú zaradené do Prílohy A Štokholmskej Dohody. V niektorých krajinách EÚ sú látky SCCP a MCCP legislatívne sledované vo vzorkách pevného odpadu (napr. stavebný a pomocný materiál). Laboratórium ALS v Prahe ročne analyzuje asi 2500 vzoriek na stanovenie obsahu polychlórovaných alkánov, väčšinou zo Škandinávie (Švédsko, Nórsko), kde pre obsah SCCP/MCCP platí legislatívny limit 2500 mg/kg pre posúdenie, či je odpad klasifikovaný ako nebezpečný. V príspevku bude stručne prezentovaná metodika stanovenia cieľových látok spoločne s výsledkami SCCP a MCCP získanými analýzou veľkého množstva vzoriek.

Kolega Radim Kunc vo svojom referáte „Stanovenie respiračnej aktivity AT4“ predstavil túto novú metódu s využitím hlavíc výrobcu WTW. Príspevok popisuje vybrané výsledky validačných charakteristík a prvé skúsenosti s WTW hlavicami. Respiračná aktivita AT4, je dôležitým parametrom pre odpadové hospodárstvo - odpady, obsahujúce biologicky rozložiteľnú zložku s výnimkou zmiešaných komunálnych odpadov a odpady, ktoré prestali byť biologicky rozložiteľné po úprave, ukladané na skládku musia splniť parameter biologickej stability AT4 (podľa Vyhlášky 273/2021 Sb. ) do výšky 10 mgO2/g sušiny. Pokiaľ je výsledok parametra AT4 pre danú vzorku nižší ako legislatívna hodnota, odpad je možné skládkovať, pretože nízkoaktívne vzorky už tak nenarušujú stabilitu skládkového lôžka a nie je tu taká vysoká produkcia skleníkových plynov, najmä metánu a zapáchajúcich látok. Materiály, ktoré sú naopak biologicky stále aktívne možno využiť napr. na energetické spracovanie. Stanovenie respiračnej aktivity vychádza z rakúskej normy ÖNORM S 2027-4.“

Taťána Halešová sa vo svojom referáte „Analýza liečiv a návykových látok na ČOV“ zamerala na výskyt liečiv nielen v odpadových a povrchových vodách, ale aj vo vodách pitných. Vysoká spotreba liečiv predstavuje riziko tak pre životné prostredie, ako aj v konečnom dôsledku pre ľudské zdravie. V súčasnej dobe je sledovanie liečiv smerované predovšetkým na povrchové vody a čistiarne odpadových vôd (ČOV). ČOV testujú moderné spôsoby eliminácie liečiv z odpadových vôd, aby sa znížil dopad týchto mikropolutantov na vodné ekosystémy. Výskyt liečiv a ich degradačných produktov vo vodách je možné monitorovať na veľmi nízkej koncentračnej úrovni rádovo v ng/l, vďaka využitiu citlivej inštrumentálnej techniky LCMS. Liečivá sú opakovane tiež zaraďované na zoznam sledovaných látok „Watch list“ v oblasti vodnej politiky. Okrem toho Štátny fond životného prostredia Českej republiky (SFŽP ČR) zverejnil v roku 2021 indikatívny zoznam látok na zníženie farmaceutického znečistenia vodných tokov.