Aktuality

KONZERVÁCIA VZORIEK PO ODBERE – DÔLEŽITÝ PRVOK KVALITY ANALYTICKÝCH SLUŽIEB

21.1.2020

Laboratória ALS uskutočnili rozsiahly výskum, ktorý preukázal vplyv konzervácie vzoriek na stabilitu prchavých organických látok, ako je benzéntoluén a xylén. Rozsah a rýchlosť ich (bio)degradácie nie je možné často u reálnych vzoriek dopredu odhadnúť. Zmeny koncentrácie týchto látok však môže byt významné už v priebehu niekoľkých hodín. Použitie vhodných vzorkovníc s konzervačným činidlom významne predlžuje stabilitu sledovaných parametrov. Pre potlačenie biologickej aktivity je v tomto prípade použitá kyselina alebo „kyslá“ soľ, ktoré zaisťujú zníženie pH vzorky na hodnotu 1-2 a spomaľujú až zastavujú možné degradačné procesy.

Analytické laboratória majú povinnosť minimalizovať vplyv skladovania a prepravy vzoriek na výsledok rozboru. Tieto požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií upravuje medzinárodná norma ČSN EN ISO 17025.

 

Zvlášť u vzoriek vôd môže dochádzať (a podľa našich skúseností a experimentov i dochádza) k celej rade biologických či fyzikálno-chemických procesov majúcich negatívny vplyv na kvalitu stanovenia sledovaného parametra vo vzorke.

 

Jedným zo zásadných prvkov prospievajúcich ku kvalitným výstupom analytického laboratória je správne prevedenie odberu vzoriek a následné zamedzenie akýchkoľvek potencionálnych zmien koncentrácií cieľových látok vo vzorkách. Použitie vhodných, overených vzorkovníc a prípadne konzervačných činidiel v kombinácii so zachladením vzoriek, čo najskôr po odbere a v priebehu prepravy do laboratória môže mať zásadný vplyv na kvalitu výsledkov rozborov.

V nižšie uvedenom prehľade sú uvedené príklady najčastejších faktorov majúcich vplyv na možné zmeny a koncentrácie vybraných látok a prvkov počas dopravy vzorky do laboratória a manipulácie so vzorkou. Kompletný prehľad nami poskytovaných vzorkovníc vrátane informácie o ich konzervácii a parametroch, pre ktoré sú určené, nájdete tu.

Vhodné je taktiež vzorky skladovať a prepravovať v prepravných boxoch a tým zabrániť vplyvu UV žiareniu. Laboratórium ALS prepravné boxy používa a poskytuje aj svojim zákazníkom.

V prípade otázok ohľadne vhodných vzorkovníc alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na tel. 421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com

Mechanizmus zmeny analytu vo vzorke

Potencionálne ovplyvnený parameter - príklady

Vhodný spôsob konzervácie vzorky

Biologická aktivita baktérií, siníc a pod.

Rozpustený kyslík (BSK)

Zlúčeniny dusíka,

BTEX

BSK, dusičnany – zachladenie vzorky, rýchla doprava vzorky do laboratória.

Amónne ióny, celkový dusík, BTEX Okyslenie vzorky na pH< 2

vzorkovnice s predloženým konzervačným činidlom

Oxidácia sledovaných analytov

Železnaté ióny (Fe2+)

Sulfidy

Konzervácia sledovaného analytu chemickou stabilizáciou (prevedenie analytu na stabilnú formu)

vzorkovnice s predloženým konzervačným činidlom

Tvorba zrazenín

Kovy (Fe, Al)

Okyslenie vzorky na pH< 2 za použitia kyseliny dusičnej (dusičnany sú dobre rozpustné)

vzorkovnice s predloženým konzervačným činidlom

Strata prechodom do plynného stavu

Kyanidy, ortuť

Kyanidy – zvýšenie pH nad hodnotu pH 12.

Ortuť – prevedenie analytu na stabilnú formu (chlórokomplexy)

Absorpcia vzdušného CO2

pH

Elektrická vodivosť

Okamžité schladenie vzorky, rýchla doprava chladenej vzorky do laboratória

Sorpcia na steny vzorkovníc a/alebo na sediment vo vzorke

Kovy, celkový fosfor, niektoré organické parametre (napr. polyaromáty, uhľovodíky)

Kovy - okyslenie vzorky na pH< 2 za použitia kyseliny dusičnej (dusičnany sú dobre rozpustné)

Fosfor – okyslenie vzorky

Organické parametre – okyslenie na pH< 2 pri príjme vzorky