Aktuality

IMPLEMENTÁCIA SKENOVACIEHO ELEKTRÓNOVÉHO MIKROSKOPU (SEM) PRE STANOVNIE AZBESTU A ĎALŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA

21.11.2018

Laboratória ALS Czech Republic investovali v minulom roku do obstarania skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) VEGA 3 firmy TESCAN. Aktuálne by sme Vás radi zoznámili s jeho možnosťami v oblasti stanoveniach azbestu a ďalších možnostiach využitiach tohto zariadenia.

Stanovenie azbestu prostredníctvom SEM je výrazne presnejšie a jednoduchšie vďaka rádovo väčšiemu zväčšeniu v porovnaní s optickým mikroskopom. Vybavenie elektrónovým mikroskopom umožňuje našim laboratóriám rozšíriť doterajšie analýzy azbestu z pevných materiálov (najmä stavebných konštrukcií) taktiež na ovzdušie a pracovné prostredie. Súčasná legislatíva prostredníctvom vyhlášky 6/2003 Sb. (ktorou sa stanovujú hygienické limity chemických, fyzikálnych a biologických ukazovateľov pre vnútorné prostredie obytných miestností niektorých stavieb) uvádza horný limit 1000 azbestových a minerálnych vlákien na m3. Spolu s rozvojom nových technológií je dnes vyvinutý tlak na to, aby z výsledkov vykonaných analýz bolo navyše zrejmé, koľko z celkového počtu vlákien je pozitívne azbestových. Optická mikroskopia toto neumožňuje, zatiaľ čo nami inštalovaný elektrónový mikroskop k určeniu typu vlákna využíva energo disperzný spektrometer (EDS), ktorý o každom vlákne poskytne jeho prvkové zloženie a tým je umožnená identifikácia vlákien a stanovenie počtu azbestových vlákien v ovzduší.

Stanovenie prvkového zloženia látok na SEM/EDS

Inštalovaná konfigurácia elektrónového mikroskopu je tiež vhodná pre pozorovanie a analýzu štruktúry povrchov materiálov. S pomocou EDS detektora je možné semi-kvantitatívne určiť prvkové zloženie pozorovanej vzorky alebo častice. Tento postup je veľmi vhodný napríklad pre odhad zloženia neznámych nárastov na povrchu potrubia, zariadení, teplovýmenných plochách, výmenníkoch či zloženie nerozpustných materiálov v roztokoch aj pri ich veľmi malom množstve.

EDS funguje na princípe merania energie röntgenového žiarenia, ktoré je vyvolané dopadom primárneho elektrónu na valenčný elektrón prvku, kde je tento elektrón vyrazený a následne nahradený elektrónom z nižšej hladiny. Každý prvok má inú energiu röntgenového žiarenia a podľa typu a kvantá röntgenového žiarenia je určený typ a odhad množstva prvku vo vzorke.

V neposlednom rade možno mikroskop využiť pre stanovenie veľkosti častíc na akomkoľvek povrchu a ich prípadnú kvantifikáciu.

Ak máte požiadavku na stanovenie azbestu či iných laboratórnych analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. 0903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com