Aktuality

Asfalt má novú vyhlášku – už nemusí byť odpadom

3.1.2023

Dňa 25. októbra 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorá je dielom Ministerstva životného prostredia.

Cieľom vyhlášky je presne a jasne stanoviť podmienky a kritéria, na základe ktorých je:

 • je možné považovať znovuzískanú asfaltovú zmes za vedľajší produkt a nie odpad
 • prestáva byť znovuzískaná asfaltová zmes odpadom
 • prestáva byť asfaltová zmes vyrobená zo znovuzískanej asfaltovej zmesi odpadom

Umožňuje tak vylúčiť tento materiál z režimu odpadu, čím odpadá administratíva spojená s nakladaním s odpadom, a teda opätovne využiť tento materiál pre vhodný účel. Dochádza tak k úspore ekonomických nákladov za uskladnenie a likvidáciu odpadu a z hľadiska ekológie je opätovné využitie materiálu omnoho výhodnejšie.

Na prekvalifikovanie asfaltu z kategórie odpadu na vedľajší produkt je na základe vyhlášky č. 344/2022 potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • Predložiť dokumentáciu (ak je k dispozícii), ktorá obsahuje vyhlásenie o parametroch asfaltovej zmesi, ktorá bola použitá pri výstavbe.
   
 • Ak dokumentácia k dispozícii nie je, asfaltovú zmes možno považovať za vedľajší produkt ak:
  • nie je znečistená inou látkou ako tou, ktorá sa používa na jej výrobu, aplikáciu, alebo pri bežnej prevádzke
  • nie je znečistená dechtom
  • sú uskutočnené reprezentatívne odbery vzoriek a následné analýzy parametrov nezávislým akreditovaným subjektom

V prípade, keď asfaltová zmes spĺňa vyššie uvádzané kritéria vyhlášky, predstavuje asfaltová zmes vedľajší produkt, resp. už nie je definovaná ako odpad.

Vzhľadom na špecifické požiadavky vyhlášky 344/2022 Z.z. znovuzískaná asfaltová zmes nesmie obsahovať uhoľný decht. Uhoľný decht predstavuje komplexnú zmes uhľovodíkových zlúčenín, ktoré by sa mali sčítať, na určenie koncentrácia uhoľného dechtu.

Asfalt ako aj uhoľný decht obsahujú podobné PAU a alkyl PAU (deriváty PAU). Z toho dôvodu je odporúčané urobiť širšie spektrum parametrov na korektnejšiu identifikáciu dechtu. Primárnym cieľom nami vyvinutého prístupu je stanoviť koncentráciu benzo(a)pyrénu (BaP) spolu s ďalšími dôkazovými analýzami na efektívnejšie identifikáciu a následnú kvantifikáciu uhoľného dechtu vo vzorkách odpadov. BaP je karcinogénny (rakovinotvorný) polycyklický aromatický uhľovodík, ktorý predstavuje jeden hlavných markerov znečistenia asfaltu, resp. všetkých odpadov dechtom.

Naše laboratóriá ponúkajú aj rozšírené a komplexnejšie analýzy zamerané na ďalšie ukazovatele, ktorými sa preukazuje prítomnosť dechtu ako sú kresoly a biomarkery (seskviterpány, sterány a hopány). Biomarkery sa  vyskytujú v asfalte na báze ropy, kým v asfalte, kde sa používal uhoľný decht nie sú prítomné.

Laboratórne služby ALS na splnenie povinností vyplývajúcich z vyhlášky:

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam so stanovením PAU v asfaltoch pripravilo laboratórium ALS komplexné riešenie v plnom súlade s vyhláškou 344/2022 vrátane špecifickej prípravy vzoriek:

 • Akreditovaná a overená metóda optimálna na stanovenie PAU v asfaltoch
 • Kryogénne mletie a drvenie vzorky vhodnej špeciálne pre asfaltové materiály, a to tak pre obnovenú asfaltovú zmes, ako aj pre skúšobné vrty
 • Výstupom je suma 16 polyaromatických uhľovodíkov vrátane benzo(a)pyrénu
 • Akreditovaný odber vzoriek regenerovanej asfaltovej zmesi alebo asfaltovej zmesi vyrobenej z odpadovej regenerovanej asfaltovej zmesi

Ak máte požiadavku na preukázanie kvality získanej asfaltovej zmesi alebo zmesi z nej vyrobenej, na vykonanie akreditovaného odberu vzoriek alebo na konzultáciu o odbere vzoriek alebo inej laboratórnej analýze, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 232 195 300 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com.