Aktuality

Analýzy kompostov v ALS

8.7.2021

Kompost je organické hnojivo, ktoré vzniká procesom kompostovania. Kompost je  hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky.

Kompostovanie patrí k najstarším formám recyklácie. Snaha je čo najmenej zaťažovať životné prostredie a zdravie ľudí toxickými plynmi, ktoré vznikajú pri spaľovaní biologicky rozložiteľných odpadov v spaľovniach odpadu. Kompostovanie bioodpadu má viesť k motivácii spoločnosti k výstavbe zariadení na kompostovanie bioodpadu z dôvodu zníženia poplatkov za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov nielen pre samotnú obec, ale aj jej obyvateľov. Tým sa môžu ušetriť finančné prostriedky za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov určených buď na zazeleňovacie práce v obci alebo pestovanie v domácnostiach.

 

Slovenské obce musia riešiť problematiku biologicky rozložiteľných odpadov z domácností a z ďalších inštitúcií, v ktorých vykonávajú zber. Smernica Rady 1999/31/ES z 26 apríla 1999 o skládkach odpadov vyžaduje, aby všetky členské štáty EÚ znížili množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku.

 

Na základe novelizácie Zákona 79/2015 Z.z o odpadoch od 1.1.2021 je pre samosprávy povinnosť zabezpečiť zber triedeného komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný odpad (paragraf 81, odsek 21). prechodná doba pre zavedenie tohto zberu bola pre samosprávy (okrem Bratislavy a Košíc) do 1.7.2021.

Kompost je využiteľný v poľnohospodárstve, sadovníctve, pri úprave krajiny (krajinotvorba), pri rekultivácii starých environmentálnych záťaží, v záhradníctve, pri pestovaní okrasných rastlín, pri úprave a údržbe ciest a železníc, v súkromných záhradách, pri rekultivácií uzatvorených skládok odpadov, pri údržbe a výsadbe verejnej zelene, revitalizácii krajiny.

Na Slovensku je možné uvádzať do obehu iba také hnojivo (patrí sem aj kompost), ktoré bolo na základe výsledkov overenia jeho účinnosti, kvality, zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti a po posúdení zhody certifikované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len UKSUP) a zapísané do registra certifikovaných hnojív.

Certifikát hnojiva potvrdzuje, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Legislatíva:

Tieto hnojivá môže ich výrobca označiť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii voľneuložených hnojív slovami „Hnojivo ES“. V tom prípade preberá výrobca zodpovednosť za to, že sú u nich splnené všetky požiadavky nariadenia EÚ. Týka sa to najmä predpísaných foriem a obsahu živín s využitím povolených odchýlok, ich označenia, balenia, bezpečnostných predpisov a opatrení. Hnojivá označené slovami „Hnojivo ES“ nebudú pred svojím uvádzaním do obehu podliehať certifikácii ani v SR, ani v žiadnom inom členskom štáte EÚ.

Výrobca na základe vlastného uváženia svoje hnojivo deklarovať ako „Hnojivo ES“, alebo pokračovať v uvádzaní do obehu na základe už existujúceho rozhodnutia o registrácii.  Vždy však musí spĺňať buď všetky požiadavky nariadenia EÚ alebo zákona o hnojivách. Hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“ môže byť uvedené do obehu (umiestnené na trh podľa definície EÚ) vo všetkých členských štátoch EÚ bez prekážok, ale certifikácia podľa zákona o hnojivách umožní uvádzanie do obehu len v SR.

Niektoré typizované hnojivá, medzi ktoré patria všetky typy organických a organo–minerálnych hnojív, aj po vstupe do EÚ podliehajú povinnej certifikácii podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2005 Z. z..

Bez ohľadu na spôsob uvedenia hnojiva do obehu je v SR vykonávaná prísna kontrola, či hnojivo spĺňa podmienky nariadenia EÚ alebo zákona o hnojivách. Pri zistení nedostatkov môže kontrolný úrad pristúpiť k sankčným opatreniam. Inšpekciou je poverený ÚKSÚP.

Fyzické a právnické osoby v SR, ktoré uvádzajú do obehu hnojivá voľným pohybom v SR alebo iných štátoch EÚ, musia zabezpečiť ich spätnú vystopovateľnosť - to znamená, že záznamy o pôvode hnojiva musia byť po celú dobu ich uvádzania na trh a následne dva roky po jeho ukončení archivované a na požiadanie poskytnuté inšpekčnému orgánu.

Ukazovatele kvality kompostu:

 • Fyzikálne a chemické vlastnosti: vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo), obsah vlhkosti, obsah spáliteľných látok, pH, obsah živín (dusík, fosfor, draslík), pomer uhlíka a dusíka (C:N) a iné vlastnosti
 • Obsah rizikových prvkov: kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm, nikel, zinok, meď a selén
 • Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia: klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti, označenie špecifického rizika a označenie bezpečného používania, miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita, záruky a skúsenosti výrobcu, iné účinky, odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom

V prípade, že na výrobu hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov sa použili aj odpady, tak sa podľa ich charakteru ukazovatele kvality rozšíria o obsah rizikových látok a obsah patogénnych organizmov.

 • Obsah rizikových látok: polyaromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén, minerálne oleje – NEL (C5-C40), polychlórované bifenyly, fluórované dioxíny
 • Obsah patogénnych organizmov: počet koliformných baktérií, počet baktérií rodu Streptococcus, prítomnosť Salmonely Sp., počet zárodkov humánnych črevných parazitov
 • Iné nežiaduce látky a rádioaktívne žiarenie.

V laboratóriách ALS poskytujem rôzne analýzy kompostov podľa ČSN 46 5735:

 • Sušina
 • Kovy: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn
 • Ostatné uk.: vlhkosť, spálitelné látky, celkový dusík, pH, homogenita celku
 • Pomer C:N
 • Biologická stabilita kompostu: index klíčivosti semien – Lepidium sativum, relatívny klíčivosť semien – Lepidium sativum, stupeň zrelosti kompostu – samo zahrievací test
 • Mikrobiologické rozbory: termotolerantné koliformné baktérie, enterokoky, salmonela

Okrem uvedených stanovení Laboratóriá ALS ponúkajú celý rad špecializovaných analýz v pevných matriciach ako aj vo vodách. V prípade záujmu o informácie, prípadne ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, nás prosím neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com alebo na 0903 218 422.