Aktuality

ALS bude prednášať na Konferencii NOVÉ TRENDY V ÚPRAVE VODY A V SYSTÉMOCH ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU

5.4.2022

Za účasti ALS sa v dňoch 6.-7. apríla 2022 uskutoční konferencia v Hornom Smokovci zameraná na oblasť zásobovania pitnou vodou, riešenia najefektívnejších spôsobov vznikajúcich problémov i konfrontovanie rôznych technických, resp. technologických postupov.

Príspevok na tému PER/POLYFLUORALKYLOVANÉ SLOUČENINY (PFAS) V PITNÝCH VODÁCH bude prezentovať Ing. Václav Šístek, ktorý je vedúcim sekcie Organických analýz v laboratóriách ALS Czech Republic, s.r.o.

Poly- a perfluorované zlúčeniny (PFAS) patria medzi perzistentné organické polutanty životného prostredia. V súčasnosti sa uvádza, že existuje viac ako  5000 tisíc týchto zlúčenín. Tieto látky sú veľmi stabilné a dostávajú sa do životného prostredia, kde dochádza k ich akumulácií. Preto sú ich rezíduá detegované v rôznych zložkách ŽP a to nie len v industriálnych oblastiach.

Najznámejší zástupca PFAS: perfluoroktansulfonát (PFOS) a perfluoroktanová kyselina (PFOA) boli zahrnuté do Štokholmskej konvencie a v súčasnosti je ich použitie zakázané. Od 1.1.2022 je v platnosti limit 0,1 µg/L pre sumu 20 PFAS v pitnej vode podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 zo dňa 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

ALS Czech Republic má s analýzou PFAS bohaté skúsenosti.  Analýze PFAS sa venujeme už od roku 2013. V súčasnej dobe analyzujeme viac ako 15 000 vzoriek ročne v rôznych matriciach z rôznych regiónoch Európy.  Analýzy sú zamerané hlavne na matrice environmentálneho pôvodu: vody, zeminy, sedimenty atď.

Používame najmodernejšie prístrojové vybavenie, prístroje LC‑MS/MS (ultraúčinná kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou detekciou) v špeciálnej konfigurácii väčšinou v kombinácii so zakoncentrovaním vzorky.

Naše metódy umožňujú analýzy PFAS od ultrastopových koncentrácií (< 1 ng/L v pitných vodách). Postupne naše metódy optimalizujeme a rozširujeme, aktuálne metódy zahrňujú 43 cieľových analytov. Tento rozsah bude i naďalej rozširovaný v  nadväznosti na aktuálne požiadavky tak ako zo strany legislatívy, tak zákazníkov. Zároveň budú validované metódy v ďalších matriciach.

Perfluorované látky sú pre životné prostredie vysoko nebezpečné, predovšetkým kvôli ich environmentálnej perzistencii, bioakumulácii a biomagnifikácii vo vodných a suchozemských potravných reťazcoch. PFAS samovoľne nevznikajú, všetky kontaminácie sú tak výsledkom pôsobenia človeka. Do životného prostredia sa dostávajú už počas výroby, ale aj v priebehu ich používania ako aj pri následnej likvidácii výrobkov, ktoré  ich obsahujú. Látky s nízkym počtom uhlíkov sú veľmi dobre rozpustné vo vode, látky s vysokým počtom uhlíkov sa viažu na prachové častice. Oba tieto fakty vedú k tomu, že tieto látky sú prenášané aj na veľké vzdialenosti. Ich reziduá boli detegované aj mimo industriálnej lokality, a preto sú tieto látky často nazývané ako všadeprítomné kontaminanty.

Druhý príspevok na tému LIEČIVÁ VO VODÁCH, KALOCH, Monitoring pitných vôd v ČR a SR bude prezentovať Ing. Taťána Halešová, ktorá je vedúcou projektového oddelenia. 

Liečivá sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. Aj keď sú tieto látky dôležité,ich veľká spotreba v humánnej a vo veterinárnej medicíne predstavuje riziko pre životné prostredie, tak v konečnom dôsledku aj pre ľudské zdravie. Česká republika a Slovensko patria v medzinárodnom porovnaní medzi štáty s najvyššou spotrebou humánnych liečiv a s priemernou spotrebou veterinárnych antimikrobík. Výskyt liečiv a ich metabolitov vo vodách je dnes možné s využitím citlivé inštrumentálnej techniky LCMS monitorovať i na veľmi nízkej koncentračnej úrovni, rádovo v ng/l. Hlavným zdrojom kontaminácie liečiv sú odpadové vody. Z tohoto dôvodu sa v súčasnej dobe na čistiarňach odpadových vôd (ČOV) testujú moderné spôsoby čistenia. Bohužiaľ, legislatíva, ktorá by kontrolovala kvalitu vôd na výstupe z ČOV s ohľadom na výskyt liečiv, nie je doposiaľ dostupná. Výskyt liečiv nie je legislatívne kontrolovaný ani v stabilizovanom kale, hnojovici ani v  hnoji, ktoré sú aplikované na pôdu ako hnojivo. Dôsledkom je kontaminácia zdroja pitných vôd liečivami a ich metabolitami.

Liečivá sú vo svojej postate biologicky aktívne látky, ktoré sú do istej miery schopné pred uplatnením zamýšľaného terapeutického účinku odolať prirodzenej metabolickej premeny v organizme. Bohužiaľ práve tieto vlastnosti sú z hľadiska životného prostredia problematické, lebo sú spojené s bioakumuláciou a toxickými účinky na organizmy vo vodných i terestriálnych ekosystémoch. Následkom kontaminácie environmentálnych vôd dochádza k výskytu liečiv i v pitné vode a k možnému ohrozeniu ľudského zdravia. Obavy pritom nevzbudzuje len individuálna toxicita, ale aj pôsobenie jednotlivých účinných látok a ich metabolitov v zmesiach. Hovoríme o kokteilovom efekte, ktorý môže byť príčinou vyššej toxicita.

Rozlišujeme dve základné skupiny liečiv – humánne liečivá a veterinárne liečivá. Niektoré liečivá sú návykové, t. j. pri ich užívaní môže vzniknúť závislosť. Tieto liečivá radíme do skupiny návykových látok. Závislosť tiež vzniká užívaním nelegálnych drog (napr. amfetaín, heroín, kokaín, LSD, MBDB, MDA, MDEA, MDMA, metamfetamín, THC).

V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o ďalšie informácie ohľadom testovania, objednávku služieb ALS,  nás prosím kontaktujte na info.sk@alsglobal.com alebo na telefonicky  +421 232 195 300 alebo +421 903 218 422.