Aktuality

ALS BUDE PREDNÁŠAŤ NA KONFERENCII ANALYTIKA ODPADOV V

19.11.2018

Laboratória ALS predstavia svoje odborné príspevky na konferencii Analytika odpadov V, ktorá sa koná 21. – 22.11. v hoteli Zlatá Hvězda v Litomyšli.

Moderné perzistentné organické polutanty

Vedúci laboratória organických analýz Václav Šíštek popíše oblasť perzistentných organických polutantov (POPs), ktorých výskytu vo vodách, zeminách a odpadových materiálov sa v poslednej dobe venuje v Európe čím ďalej, tým viac pozornosti.

Príspevok sa bude týkať najmä  brómovaných spomaľovačov horenia, ktoré našli svoje využitie ako samohasiace prostriedky do mnohých typov horľavých materiálov, typicky napríklad polyuretánových pien (nábytok, čalúnenie), umelých hmôt (automobily a elektrické spotrebiče), textílií a stavebných materiálov.

Jedná sa o málo prchavé, takmer vo vode nerozpustné brómované organické látky, ktoré sú vysoko perzistentné so schopnosťou bioakumulácie a transportu v životnom prostredí. V prostredí sa nachádzajú adsorbované na pevných časticiach pôdy, prachu, v tukových tkanivách organizmov, vo vode predovšetkým na pevných časticiach kalov; v odpadoch, ktoré súvisia s výrobou a použitím materiálov vyrábaných pred rokom 2000.

Brómované spomaľovače horenia môžu spôsobiť poškodenie pečene, zvýšiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny alebo štítnej žľazy.

Medzi tieto látky patria napríklad polybrómované difenylétery (PBDE), polybrómované bifenyly (PBB). Okrem vyššie uvedených predstaví príspevok i ostatné POPs, ako sú perfluorované látky (PFASs), hexabromocyklododekany (HBCDD) a chlórované alkány (chlórparafíny).

Nové povinnosti v oblasti rádiológie

Jeden z najskúsenejších odborníkov na rádiológiu v Českej republike Tomáš Bouda sa vo svojom prvom príspevku dotkne merania a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v odpadoch uvoľňovaných z pracovísk s možnosťou ich zvýšeného obsahu.

Táto potreba vychádza z platného atómového zákona (AZ, č. 263/2016 Zb.), ktorý rozšíril činnosti, na ktoré je potrebné povolenie Štátneho ústavu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) aj na odpady a odpadové vody, ktoré sú uvoľňované z pracovísk s možnosťou zvýšeného ožiarenia z prírodného zdroja žiarenia. Do tejto skupiny patria napríklad aj úpravne pitnej vody, keďže niektoré zdroje pitných vôd obsahujú zvýšené aktívne koncentrácie rádionuklidov a potom najmä rôzne výrobné procesy, ktoré spracovávajú suroviny so zvýšeným obsahom prirodzených rádionuklidov, ktoré sa následne koncentrujú v odpade z tejto výroby.

Mikroplasty, téma dneška

Ďalším príspevkom Tomáša Boudu bude prezentácia na tému mikroplasty a ich stanovenie v sedimentoch. Problematika mikroplastov nachádzajúcich sa v životnom prostredí, t. j. drobných čiastočiek plastov s veľkosťou niekoľkých nanometrov až jednotiek milimetrov, je v poslednej dobe široko diskutovaná ako na profesionálnych fórach, tak i v médiách.

Všeobecne známym faktom je masívny výskyt plastových odpadov v svetových oceánoch. Tieto odpady sa v životnom prostredí následne rozpadajú na mikroplasty, ktoré môžu mať závažné dopady pre faunu a flóru. Mikroplasty boli zistené aj v povrchových vodách, v niektorých balených vodách i v ďalších nápojoch a potravinách a najnovšie bola dokázaná ich prítomnosť aj v ľudskom tele.

Vzhľadom k doposiaľ nie celkom známym zdravotným následkom prítomnosti mikroplastov a látok na ne adsorbovaných sa tejto téme venuje pozornosť ako odbornej, tak i laickej verejnosti a súčasne aj orgánov EÚ i jednotlivých štátov.

Veríme, že vás naše výsledky zaujmú.

Tešíme sa na stretnutie s vami.