Aktuality

1,2,4-TRIAZOL: PREČO JE DÔLEŽITOU SÚČASŤOU MONITORINGU VÔD

3.2.2022

1,2,4-triazol je metabolit, ktorý vzniká pri rozklade nie jednej, ale hneď niekoľkých účinných látok zo skupiny azolových pesticídov (napr. cyprokonazol, epoxikonazol, propikonazol, protiokonazol, tebukonazol a ďalšie).

Azolové pesticídy sú súčasťou fungicídnych prípravkov a v Slovenskej republike patria medzi jedny z najpoužívanejších účinných látok. Obe vyššie uvedené skutočnosti prispievajú k častému výskytu 1,2,4-triazolu v životnom prostredí.
Príkladom dokumentujúcim závažnosť situácie sú výsledky pravidelného monitoringu podzemných vôd, ktorý v rámci celej Českej republiky vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V roku 2020 bol 1,2,4-triazol sledovaný v 8 zo 14 krajov. Na základe zistených pozitívnych nálezov odporúča ČHMÚ zaradiť tento metabolit do minimálneho rozsahu sledovania pesticídnych látok v zdrojoch pitných vôd.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKZÚZ) radí 1,2,4-triazol na zoznam toxikologicky relevantných metabolitov. To znamená, že legislatíva na neho hľadí z hľadiska jeho nebezpečnosti pre zdravie obyvateľov a životné prostredie rovnako ako na pôvodné účinné látky, z ktorých vznikol. Slovenská vyhláška č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, novelizovaná vyhláškou č. 97/2018 Z. z., ukladá povinnosť stanovovať pesticídy s pravdepodobným výskytom v danom zdroji, a to vrátane ich relevantných metabolitov.

Najvyššia limitná hodnota v pitnej vode pre každú jednotlivú pesticídnu látku alebo relevantný metabolit je 0,1 µg/l, pre sumu jednotlivých pesticídnych látok a relevantných metabolitov 0,5 µg/l.

Nariadením 2021/2204/EU bol súčasne 1,2,4-triazol zaradený v rámci REACH medzi látky karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR látky).

Laboratóriá ALS Czech Republic vyvinuli metódu na stanovenie 1,2,4-triazolu už v roku 2019 a ako prvé laboratórium v ​​Českej republike a Slovenskej republike začalo vykonávať analýzu tejto zlúčeniny v pitných, povrchových a podzemných vodách.

Metóda je akreditovaná podľa ČIA, ISO/IEC 17025. Súčasne je 1,2,4-triazol na zozname pesticídnych látok, ktorých monitoring ALS poskytuje vodohospodárskym spoločnostiam v Českej republike, na Slovensku a v ďalších európskych krajinách.

V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o ďalšie informácie ohľadom testovania pesticídov, objednávku služieb ALS, prípadne akejkoľvek inej potreby nás prosím kontaktujte na info.sk@alsglobal.com alebo na telefóne +421 232 195 300.