Chemická analýza sedimentov a naplavenín

Kalište ako možné miesto vzorkovania

Kontaminované sedimenty sú veľkým environmentálnym problémom, kvôli ich potencionálnej toxicite pre biotu a ľudské zdravie.Sedimenty v ktorých sa akumulujú kontaminanty ako ťažké kovy a perzistentné organické polutanty sa neskôr stávajú sekundárnymi rezervoármi týchto látok.

Tieto kontaminanty potom môžu byť: uvoľnené do vody a tak migrovať do iných sedimentov, byť absorbované biotou alebo akumulované vo vodných organizmoch a presúvať sa hore potravinovým reťazcom do rýb a nakoniec ľudí.

Nadmerná ľudská činnosť na vodných tokoch si vyžaduje odstraňovanie naplavenín:

 • Pri údržbových prácach (prehlbovanie pre lodnú dopravu a odvodňovanie)
 • Konštrukčné práce ( proti záplavové opatrenia, rekreácia, rozširovanie prístavov)
 • Dodávka konštrukčných materiálov (štrky a piesky)
 • Čistenie kontaminovaných území (ohniská)

Tieto činnosti môžu potencionálne rozšíriť kontaminanty do vody, skládok odpadov a konštrukčných materiálov.

Vzorkovanie pre analýzu riečného sedimentu

Legislatíva pre hospodárenie so sedimentmi v európskej únii:

Konvencie týkajúce sa kvality sedimentov a naplavenín

 • Helsinská konvencia o ochrane morského prostredia v Baltskom mori HELCOM : odporúčania pri odstraňovaní naplavenín (1992)
 • Londýnska konvencia o prevencii znečisťovania morí, skladovaním odpadov a iných materiálov. Koncepcia hodnotenia naplavenín (2000)
 • Dohovor o ochrane morského prostredia severozápadného Atlantiku (OSPAR). Zrevidované smernice pre hospodárenie s naplavenými materiálmi.

Pri implementácii týchto medzinárodných dohôd a smerníc EU, sa v rôznych štátoch zaviedli rozdielne smernice a zákony ohľadom naplavenín a sedimentov. Laboratóriá ALS vyvinuli rôzne programy pre vyhodnotenie kontaminácie sedimentov ktoré spĺňajú aj tú najprísnejšiu klasifikáciu týchto materiálov.

výběr z nášho portfólia pre sedimenty

 • Sušina
 • Objemová hmotnosť
 • Základná granulometria
 • Plná klasifikácia typov zrnitých materiálov
 • Ťažké kovy (ortuť, olovo, nikel, zinok, meď, kadmium, atď.)
 • Špeciácia kovov (metyl ortuť, zlúčeniny arzénu, zlúčeniny selénu )
 • Tributyl cín (TBT) a iné organocínne zlúčeniny
 • Benzínové uhľovodíky (TPH)
 • Rádionuklidy vrátane zdrojov alfa a beta žiarenia
 • Oktylfenoly, nonylfenoly, a ich etoxyláty
 • Chlórfenoly
 • PCB, PAH, hexachlórbenzén
 • Estery polybrómovaných bifenylov
 • Dioxíny a furány
 • Ekotoxikologické testy pre vodné organizmy (rastliny a živočíchy)
 • Microtox (vibrio Fischeri)

Zamestnanec ALS odoberá rybničný sediment.

Pri objednávaní je odporúčané vychádzať a citovať priamo z predkladaného projektu pre prácu so sedimentmi. Tieto citácie jednoznačne špecifikujú limity, kvantifikáciu, zastúpenie zlúčenín, nádoby na odber vzoriek, objem vzoriek a poskytujú informácie pre logistiku. Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho miestneho zástupcu Laboratórií ALS.

Pre viac informácií alebo vytvorenie ponuky nás neváhajte kontaktovať.