Pesticídy

pesticídy

Pesticídy sú zlúčeniny určené k ničeniu, prevencii a kontrole škodcov. Podľa cieľovek skupiny sa delia na herbicídy, fungicídy, insekticídy, akaricídy, nematocídy, algicídy, rodenticídy, slimicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu rastlín) a ich metabolity, rozkladné a reakčné produkty.

Celosvetovo je registrovaných viac ako 800 druhov pesticídov, z nich každý má odlišné chemické, fyzikálne a toxické vlastnosti. Medzi najčastejšie aplikované triedy pesticídov patria hlavne organochlorové a orgánofosfátové pesticídy, triazíny,  fenoxyalkanové kyseliny, močovinové pesticídy, karbamáty, amidové pesticídy a glyfosát.

Každoročne sa použijú desiatky až stovky tisíc kilogramov jednotlivých účinných látok, a to ako na poľnohospodárskych pôdach a mestských plochách, tak i v domácnostiach a zdravotníctve.  Z tohto dôvodu sú pesticídy potenciálnymi kontaminantmi vodných zdrojov a predstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat i pre životné prostredie.

Pesticídy na poli

V krajinách EU je legislatívne povolená maximálna koncentrácia jednotlivých pesticídov v pitnej vode 0.1µg/L, pri súčasnom výskyte viacerých pesticídov potom suma 0.5 µg/L. Výnimkou sú aldrin, dieldrin, heptachlór a heptachlór epoxid, ktorých povolená koncentrácia je 0.030 µg/L (Smernica rady EU 98/83/EC).

Pre stanovenie prítomnosti a množstva pesticídov sa v súčasnej dobe najčastejšie používajú metódy založené na extrakcii kvapalina-kvapalina alebo extrakcia pevnou fázou (SPE) s následnou analýzou chromatografickými metódami (plynová či kvapalinová chromatografia) pri využití rôznych typov detektorov (MS, PDA, FLD, FID, ECD, NCD).

kontakt

ALS SLOVAKIA, S.R.O.