Laboratórium anorganiky

Stanovovanie BSK5

Laboratórium anorganiky zahŕňa niekoľko pracovísk a ponúka špičkové analýzy emisií, imisií a pracovného ovzdušia, rôzne rozbory vôd, rozbory zemín, rozbory odpadov a pevných materiálov.

PRACOVISKO NA STANOVENIE KOVOV

 • Rozmanitosť matríc a zariadenia umožňujú
  ICP-OES, ICP-MS, AAS-AMA a AFS-PSA umožňuje stanovovať Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb,   Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn a Zr.

Medzi najčastejšie matrice patria: absorpčné roztoky, filtre, vody, výluhy, sediment, zeminy, kaly, odpady, potraviny a farmaceutické vzorky.

Skúmavky sa vzorky na analýzu kovov.

FTIR PRACOVISKO

 • NEL, EL a SiO2 sú nejfrekventovanejšie analyzované parametre.

Medzi najčastejšie matrice patria: filter, vody, výluhy, odpady, sediment, zeminy a kaly.

KLASICKÉ METÓDY

 • TOC, DOC, rozpustené látky/ nerozpustené látky (RL/NL), CHSK-Cr, CHSK-Mn, BSK-n, turbidita (zákal) a farba

Medzi najčastejšie matrice patria: vody, výluhy, sedimenty, zeminy, kaly a farmaceutické vzorky.

SEKCIA  PRE AUTOMATICKÉ STANOVENIE NA IC, AQUAKEM:

 • SO42-,Cl-, Br-, NO2-, NO3- , NH4+, F- , BrO3- , ClO2- , ClO3-,PO43-, P celkový,
 • Šesťmocný chróm – Cr (VI), Cr (III)
 • Alkalita, acidita
 • Konduktivita, pH

Medzi najčastejšie matrice patria: absorpčné roztoky, filtre, vody, výluhy, sediment, zeminy, kaly, potraviny a farmaceutické vzorky.

SEKCIA PRE ŠPECIFICKÉ ANORGANICKÉ PARAMETRE:

 • AOX, EOX, TX, TIX
 • Tenzidy (PAL-A, anionaktívne, kationaktívne, neionogénne)
 • Fenoly (fenol index)
 • Kyanidy
 • Sulfány a sulfidy, síra sulfidická
 • Fe2+, Fe3+

Medzi najčastejšie matrice patria: absorpčné roztoky, vody, výluhy, sediment, zeminy, kaly.

Rozbory silikátových materiálov (horniny, popolčeky, stavebné materiály, atď.) zahŕňa stanovenie oxidov Si, Ca, Mg, Al, K, Na, Mn, Fe, formy C v pevných vzorkách (TC/TIC/TOC), S celková, F v pevných vzorkách.

PRACOVISKO NA STANOVENIE AZBESTU

Mikroskop pre analýzu azbestu.

 • Serpentín (chryzotil - tzv. biely azbest)
 • Amfiboly
 • amozit - tzv. hnedý azbest
 • krokydolit - tzv. modrý azbest
 • antofylit
 • tremolit
 • aktinolit

Medzi najčastejšie matrice patria: stavebný materiál, sutiny, izolačné materiály, linoleum, rôzne podlahy, zeminy.