Analýzy vody

Vzorkovanie a rozbory jednotlivých typov vôd sú jednou z hlavných činností ALS. Či už sa testovanie vykonáva za účelom posúdenia vplyvu na ľudské zdravie alebo na životné prostredie. 

 

Tlačítko objednať rozbor vody

 

Analýzy pitnej a surovej vody

Laboratória ALS ponúkajú pre svojich klientov rozbory:

 • Surovej vody (Vyhláška č. 636/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch)
 • Pitnej vody – krátený (minimálny rozbor) a úplný rozbor v súlade s Nariadenim vlády 354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.  ALS stanovuje mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametere podľa prílohy 1 a 2 Nariadenia 354/2006 v znení neskorších predpisov - Nariadenie vlády 496/2010 a 8/2016.

Rozsah balíčka pre pitnú vodu krátený rozsah podľa prílohy č. 2, Nariadenia vlády 354/2006 

Parameter Parameter Parameter Parameter
Pach Farba Elektrická konduktivita (vodivosť)  Hodnota PH
Chuť Zákal Teplota  
Mikrobiológia
Koliformné baktérie Enterokoky (fekálne streptokoky) Kultivované mikroorganizmy pri 22°C Kultivované mikroorganizmy pri 36°C
Clostridium perfringens  Escherichia coli    
Biológia 
Bezfarebné bičíkovce Živé organizmy Vláknité baktérie Fe a Mn baktérie
Mikromycéty Mŕtve organizmy Abiosestón  
Kovy
Hliník Železo Mangán  
Anorganické zlúčeniny
Amónne ióny  - NH4+ Chemická spotreba kyslíka (CHSK-Mn) Dusičnany Dusitany

Analýzy odpadových  VÔD

Laboratória ALS ponúkajú pre ČOV, priemyselné podniky a rôznych klientov analýzy všetkých typov odpadových vôd (komunálne, priemyselné, domové, atď.), ale aj kvapalných odpadov . Stanovujeme široké spektrum parametrov (BSK5, CHSK Cr, N-NH4, NL pri 105 °C, anionaktívne tenzidy (PAL-A), pH, ťažké kovy,...). Testované parametre sa môžu líšiť v závislosti od pôvodu odpadových vôd (napr. domácností alebo priemyselných zdrojov – typu priemyselnej výroby) alebo v závislosti od toho aké odpadové vody príjemca vypúšťa. 

Rozbory odpadových vod vykonávame podľa platnej legislatívy, napr:

 • Zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)
  Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z. 
 • Vyhláška MŽP SR č. 315/2004, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

Príklad balíka pre testovanie odpadových vôd

Parameter Parameter Parameter Parameter
Kovy
Chróm Arzén Ortuť Zinok
Kadmium Nikel Olovo Meď
Šesťmocný chróm    
Ostatné zlúčeniny
Amoniak a amónne ióny Kyanidy ľahko uvoľniteľné Celkové kyanidy Dusičnanový dusík
Amoniakálny dusík Rozpustené látky žíhané pri 550 °C Dusík podľa Kjeldahla Dusičnany
Aniónové povrchové aktívne látky  (PAL-A) Nerozpustené látky sušené pri 105°C Celkový dusík N Dusitanový dusík
Biochemická spotreba kyslíka (BSK-5) Chemická spotreba kyslíka (CHSK-Cr) Celkový fosfor P Dusitany
Celkové extrahovateľné látky Hodnota pH   Dusitanový a dusičnanový dusík
Uhľovodíky C10-C40 Salmonella    

Analýzy podzemných a povrchových vôd

Pre prírodné vody (podzemné, povrchové a iné) je požadovaná široká škála parametrov. Parametre sú často zvolené na základe očakávanej kontaminácie v danom prostredí alebo podľa legislatívnych požiadaviek.

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov analýzy podľa platnej legislatívy Slovenskej a Európskej legislatívy:

 • Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
 • Vykonávanie analýz podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody
 • Vykonávanie analýz podľa prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb 

Rozbory podzemných vod vykonáváme taktiež podľa Smernice MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (Príloha č. 12 k smernici Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7.)

Podľa smernice vykonávame rozbory:

 • Kovy
 • Aromatické uhľovodíky (nehalogénované)
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky
 • Aromatické uhľovodíky (halogénované)
 • Pesticídy organické chlórované
 • Pesticídy ostatné
 • Chlórované alifatické uhľovodíky
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (halogénované)
 • Ostatné anorganické a organické látky