Aktuality

PESTICÍDY V PITNÝCH VODÁCH - LEGISLATÍVA A ANALÝZY SLOVENSKO

18.7.2019
Pesticídne látky sú jedným z významných polutantov pitných vôd s možným nežiaducim účinkom na zdravie. Pesticídy tvoria veľký súbor prevažne chemických látok využívaných na ochranu rastlín a na iné vymedzené použitia. Správanie pesticídov po aplikácii do životného prostredia a možný výskyt... Čítajte viac »

PESTICÍDY V PODZEMNEJ VODE V ČR

11.7.2019
Dáta spracované pracovníkmi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za rok 2017 v rámci monitoringu stavu podzemných vôd ukazujú, že pesticídne látky boli nájdené vo viac než polovici zo sledovaných vrtov. Pritom takmer 40% sledovaných miest vykazuje nadlimitné koncentrácie pesticídov. Obecne platí, že vyššie koncentrácie... Čítajte viac »

ZÚČASTŇUJEME SA KONFERENCIÁCH - RÁDIOLOGICKE METÓDY V HYDROSFÉRE

11.7.2019
V apríli 2019 sa konala v Třebíči konferencia Rádiologickej metódy v hydrosfére 2019. Náš zástupca, odborník na rádiológiu, Tomáš Bouda, vystúpil s dvoma príspevkami: Súčasné stanovenie celkovej objemovej alfa a beta aktivity vo vodách kvapalinovou scintilačnou meraciou metódou (LSC analyzátor s PSD) a Meranie a... Čítajte viac »

IMPLEMENTÁCIA SKENOVACIEHO ELEKTRÓNOVÉHO MIKROSKOPU (SEM) PRE STANOVNIE AZBESTU A ĎALŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA

21.11.2018
Laboratória ALS Czech Republic investovali v minulom roku do obstarania skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) VEGA 3 firmy TESCAN. Aktuálne by sme Vás radi zoznámili s jeho možnosťami v oblasti stanoveniach azbestu a ďalších možnostiach využitiach tohto zariadenia. Stanovenie azbestu prostredníctvom SEM je výrazne presnejšie a jednoduchšie vďaka rádovo... Čítajte viac »

follow us

newsletter